Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος γίνεται όλο πιο επιτακτική και η Ευρωπαϊκή & Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία όλο και πιο αυστηρή. Σε αυτό το πλαίσιο οι Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων υποχρεούνται από 01/06/2022 να διαθέτουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS ή ISO 14001. Υπόχρεες εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021 είναι:

 • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)
 • Επεξεργασίας Συσσωρευτών
 • Τεμαχισμού Αποβλήτων Μετάλλων, Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μετά από επεξεργασία και απορρυπασμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
 • Επεξεργασίας Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) χωρίς τεμαχισμό
 • Απορρύπανσης και διάλυσης καθώς & Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό
 • Αναγέννησης Ορυκτελαίων
 • Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Καταλοίπων
 • Παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου SRF/RDF
 • Παρασκευής εδαφοβελτιωτικών-λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με Ν.4685/2020 η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) παρατείνεται 4 έτη σε όλους τους οργανισμούς που διαθέτουν ISO 14001. Tι είναι το πρότυπο ISO 14001; Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. Ποια είναι τα οφέλη; Με τις πιστοποιήσεις:

 • Βελτιώνεται το περιβαλλοντικό προφίλ του Οργανισμού
 • Το προϊόν διαφοροποιείται και αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Καλύπτεται η απαίτηση των καταναλωτών για μεγαλύτερη διαφάνεια
 • Ο καταναλωτής αποκτά εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη πληροφορία
 • Επικυρώνεται η συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

Πληροφορίες: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187.

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer