Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, αποτελεί τον μοναδικό κοινοποιημένο οργανισμό στη χώρα μας για το νέο Κανονισμό ΕΕ 2019/1009 για ασφαλή και αποτελεσματικά προϊόντα λίπανσης (FPR) και διαθέτει πλήρες πεδίο Διαπίστευσης για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όλων των τύπων προϊόντων λίπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο νέος Kανονισμός (FPR) θεσπίζει ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα λίπανσης με τη μορφή μηχανισμού «αξιολόγησης συμμόρφωσης», αλλάζοντας ριζικά τις απαιτήσεις επισήμανσης των προϊόντων και τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα λίπανσης λαμβάνουν σήμανση CE. Από τις 16 Ιουλίου 2022, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και οι διανομείς λιπασμάτων δύνανται να εμπορευθούν εντός της ΕΕ προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, όπως οργανικά λιπάσματα, Οργανο-ανόργανα λιπάσματα, υποστρώματα καλλιέργειας ή βιοδιεγέρτες, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να ακολουθείται από τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, εφόσον τα προϊόντα τους διατίθενται εμπορικά στην ΕΕ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει εγκριθεί ως ένας από τους ελάχιστους  Κοινοποιημένους Φορείς στην EE που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ, παρέχει παγκοσμίως και τους δύο τύπους πιθανών αξιολογήσεων συμμόρφωσης (full scope). Ο πρώτος περιλαμβάνει την Ενότητα B (Εξέταση τύπου ΕΕ, αξιολόγηση συμμόρφωσης που επαληθεύει και βεβαιώνει ότι ο τεχνικός σχεδιασμός ενός προϊόντος λίπανσης πληροί τις απαιτήσεις του FPR) και ο δεύτερος περιλαμβάνει την Ενότητα D1 (Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας, που διασφαλίζει τη συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τον FPR). Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA Hellas είναι κοινοποιημένος οργανισμός στα πλαίσια της Ενότητας A1 για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης για τους παραγωγούς προϊόντων λίπανσης νιτρικής αμμωνίας υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο (>28%), για τα οποία θα πρέπει να διενεργείται δοκιμή εκρηκτικότητας και κατακράτησης πετρελαίου υπό την εποπτεία της σε τακτική βάση.

TÜV AUSTRIA Hellas: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer