Υφιστάμενοι

Ενώ η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους ανελκυστήρες αφορά στη διάθεση στην αγορά και στη θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων και, ως εκ τούτου, ισχύει μόνο για τα νέους ανελκυστήρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν επίσης το ενδιαφέρον τους για τη βελτίωση της ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων εκδίδοντας, ταυτόχρονα με την Οδηγία, τη σύσταση 95/216/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 1995.

Η σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια των υφιστάμενων ανελκυστήρων εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα τους.

Υπό το πρίσμα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει νόμους που απαιτούν από τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους φορείς ελέγχου, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζεται ότι οι ανελκυστήρες συνεχίζουν να λειτουργούν με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Κ.Υ.Α. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 – ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς με μέριμνα των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτιρίων.

Η TÜV AUSTRIA, ένας οργανισμός αφοσιωμένος στην τεχνολογία και στην ασφάλεια, υποστηρίζει τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτιρίων ώστε να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας της εγκατάστασης των ανελκυστήρων τους, προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2105225888 ή lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer