• Ελληνικα
    • Αγγλικα

AGRO 2.1 – 2.2

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2

Σύντομη περιγραφή

Τα πρότυπα AGRO 2.1 και AGRO 2.2  προδιαγράφουν τις γενικές απαιτήσειςγια την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με στόχο τηνπαραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και την  υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής. Εφαρμόζονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής τους κατεύθυνσηςπροκειμένου να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση εισροών και βέλτιστη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων.

Αναλυτική περιγραφή

Τα πρότυπα AGRO 2.1 και AGRO 2.2 περιγράφουν τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μία γεωργική εκμετάλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  στην παραγωγή των προιόντων της.

Το πρότυπο AGRO 2-1(Προδιαγραφή) καθορίζει τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός Συστήματος  Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σε μία Γεωργική εκμετάλευση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών θεμάτων με σκοπό την επιτυχή διαχείριση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της.

Το πρότυπο AGRO 2-2 (Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή) περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας, ώστε να παράγονται με ασφαλή τρόπο, ποιοτικά προιόντα και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριστη του αγροτικού περιβάλλοντος.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του, όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, όπως το GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πιστοποίησης παρακάτω. Ο κανονισμός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης.

Kανονισμός πιστοποίησης

Συμπληρώστε την αίτηση:

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το Σύστημα έχει εφαρμογή σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση φυτικής παραγωγής τόσο σε συλλογική βάση ομάδων παραγωγών όσο και σε ατομική βάση μεμονωμένων παραγωγών.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ΑGRO 2 προσδίδει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό μέσω της:

  • ενίσχυσης εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
  • μείωσης του κόστους παραγωγής μέσω της ορθολογικής χρήσης των εισροών.
  • μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών δραστηριοτήτων
  • συνεχούς αύξησης της ικανοποίησης των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας γεωργικών προιόντων

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187