Έλεγχοι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά, Βιοαέριο)

Σύντομη περιγραφή

Η διασφάλιση της επένδυσης σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας φέρει το όνομα της TÜV AUSTRIA HELLAS. H TÜV AUSTRIA HELLAS διαθέτει μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην επιθεώρηση και πιστοποίηση ενεργειακών έργων, έχοντας ήδη συνεργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με τις μεγαλύτερες εταιρείες εγκατάστασης και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Αναλυτική περιγραφή 

Φωτοβολταϊκά:

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο Φ/Β εγκαταστάσεων βάσει του προτύπου IEC 62446 και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έλεγχος και πιστοποίηση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έκδοση πιστοποιητικού για τη συμμόρφωση της στατικής μελέτης με τους Ευρωκώδικες 1, 3 & 9 και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και άλλα εθνικά κατά περίπτωση πρότυπα.
 • Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι βάσει των προτύπων IEC 62446-1:2016 και ΕΝ 62446:2009 (διαπιστευμένες υπηρεσίες από το ΕΣΥΔ). Έκδοση διαπιστευμένου πιστοποιητικού συμμόρφωσης της κατασκευής με το ισχύον πρότυπο.
 • Οπτικοί έλεγχοι κατασκευής (βάσεις, καλωδιώσεις, στεγανότητα υλικών, συσφίξεις).
 • Θερμογραφικοί έλεγχοι από πιστοποιημένους θερμογράφους (ηλ. πίνακες, καλώδια, Φ/Β συστοιχίες).
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Χαμηλή Τάση (σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62446, IEC 60364, HD 384, EN 62305).
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Testing & Commissioning
 • Πραγματογνωμοσύνες και εύρεση σφαλμάτων.
 • Due diligence.
 • Υπολογισμός PR βάσει του IEC
 • Μετρήσεις απόδοσης των πάνελ επιτόπου στο έργο.

 

Αιολικά:

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA HELLAS στον τομέα των αιολικών πάρκων είναι οι εξής:

 • Υλοποίηση ανεξάρτητων ενεργειακών μελετών
 • Αξιολόγηση επένδυσης
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
 • Έλεγχος της πληρότητας του τεχνικού φακέλου και ανασκόπηση της μελέτης βάσει διεθνών προτύπων
 • Έλεγχος μελέτης συνοδών έργων
 • Αξιολόγηση έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Αξιολόγηση ηλεκτρολογικής σχεδίασης και έργων σύνδεσης
 • Έλεγχος της υλοποίησης της μελέτης εφαρμογής του αιολικού πάρκου
 • Επιτόπου επιθεώρηση και πιστοποίηση της εγκατάστασης από ειδικευμένους επιθεωρητές.
 • Έκδοση τελικού πιστοποιητικού συμμόρφωσης της εγκατάστασης ως προς τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης μελέτης και των διεθνών προτύπων
 • Περιοδικοί επανέλεγχοι αιολικών πάρκων για την αξιοπιστία της εγκατάστασης (θερμογράφηση εγκαταστάσεων, έλεγχοι πτερυγίων, πυλώνων, gear boxes, δονήσεις,  ηλεκτρολογικές μετρήσεις, μέτρα ασφαλείας)
 • Περιοδικοί έλεγχοι ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες,  προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση
 • Due diligence
 • Πραγματογνωμοσύνες

 

Βιοαέριο:

Οι υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA HELLAS στον τομέα των σταθμών βιοαερίου είναι οι εξής:

 • Υλοποίηση ανεξάρτητων ενεργειακών μελετών
 • Αξιολόγηση επένδυσης
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
 • Αρχικός έλεγχος της μελέτης εφαρμογής του έργου
 • Έλεγχος μελέτης αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων
 • Επιθεώρηση κατά την τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας CHP
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας παρασκευής του σκυροδέματος (στο εργοστάσιο)
 • Παρακολούθηση των ηλεκτρολογικών δοκιμών
 • Παρακολούθηση εκκίνησης και δοκιμαστικής λειτουργίας
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια).
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση
 • Due diligence
 • Πραγματογνωμοσύνες

 

 

Εμπειρία:

Όλοι οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA HELLAS είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων. Έχουν επίσης, μακρά εμπειρία στην επιθεώρηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λαμβάνοντας μέρος σε επιθεωρήσεις εκατοντάδων εγκαταστάσεων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιορδανία, την Τουρκία και την Ρουμανία. Οι επιθεωρητές αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των εσωτερικών διαδικασιών της TÜV AUSTRIA HELLAS και της διαπίστευσης κατά ISO 17020.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων TÜV AUSTRIA HELLAS αφορούν:

 • Επενδυτές σε Ανανεώσιμες Πηγές
 • Κατασκευαστές έργων
 • Τράπεζες
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Υποσταθμούς Μέσης και Υψηλής Τάσης
 • Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Καββαδίας Νίκος, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2027

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer