Αντιστάθμιση έμμεσων εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας / ΛΑΓΗΕ

Σύντομη περιγραφή

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/οικ.21906, ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, ανατέθηκε στην ΛΑΓΗΕ ΑΕ ο ρόλος του Αρμόδιου Φορέα για τη χορήγηση ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών).

Αναλυτική περιγραφή

Το «Πληροφοριακό Σύστημα Αντιστάθμισης» της ΛΑΓΗΕ AE είναι διαθέσιμο για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» με σκοπό:

  1. την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων» της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και την υποβολή στο Σύστημα «Στοιχείων Ιστορικών & Αναφοράς» για κάθε νέα Επιχείρηση – Εγκατάσταση – Προϊόν, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ,  
  2. την υποβολή «Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Επαλήθευσης» ανά Εγκατάσταση και ανά Επιλέξιμο Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις και
  3. την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση τόσο για τις νέες, όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία της επαλήθευσης;

Η Διαδικασία επαλήθευσης περιλαμβάνει:

  1. Έλεγχο του συμπληρωμένου από την εταιρεία Έντυπου Αίτησης
  2. Αξιολόγηση των Εκθέσεων, Εγχειριδίων, Διαδικασιών και μεθοδολογίας της εταιρείας.
  3. Επιτόπια Επαλήθευση στους χώρους και εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  4. Αποστολή της έκθεσης επαλήθευσης στην εταιρεία.
  5. Συμπληρωματική Επαλήθευση σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η επαλήθευση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

  • τις Επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (έμμεσο κόστος εκπομπών),
  • τους Προμηθευτές του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της επαλήθευσης;

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν οικονομικά για την περίοδο έως το 2020, ώστε να αντισταθμίσουν ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του ενεργειακού κόστους, λόγω του έμμεσου κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που πληρώνεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για συγκεκριμένο έτος υπολογίζεται στο 85% της συνολικής χρέωσης εκπομπών CO2 (€) από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Εγκατάσταση μετά την αφαίρεση τυχόν έκπτωσης. Το ποσό αυτό θα πρέπει πρώτα να έχει επαληθευτεί από διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την επαλήθευση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

 

Αίτηση πιστοποίησης