ΑΤΕΧ

Σύντομη περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα της αντιεκρηκτικής προστασίας δια μέσου του μητρικού Οργανισμού TÜV AUSTRIA GROUP, που είναι κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΑΤΕΧ.

Αναλυτική περιγραφή

Από την 1.7.2003 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας 94/9/ΕΚ (ATEX 100a) σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες. H εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας έγινε αρχικώς με τη σχετική απόφαση Β17081/2964 (ΦΕΚ Β’157/13.03.96) και ακολούθως με την απόφαση 52019/ΔΤΒΝ 1152 (ΦΕΚ Β’1426/20.05.2016), η οποία αντιστοιχεί στην αναδιατυπωμένη Οδηγία 2014/33/ΕΚ.

Επιπλέον, με το ΠΔ 42/2003 (ΦΕΚ Α’44/21.02.2003) έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή της Οδηγίας 99/92/ΕΚ (ATEX 137) σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων, που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Σύμφωνα με αυτή, όσοι χώροι εργασίας χρησιμοποιούνται, στους οποίους είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (π.χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις παραγωγής πετροχημικών προϊόντων κα), πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας 99/92/ΕΚ.

Εκτός από την πιστοποίηση προϊόντων, η TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται και στη σύνταξη μελέτης χώρου εργασίας κατά ΑΤΕΧ. Η σύνταξη της μελέτης πραγματοποιείται σε πέντε φάσεις:

  1. Συλλογή Πληροφοριών
  2. Καταγραφή ιδιοτήτων διακινουμένων υλικών – ταξινόμηση
  3. Αναγνώριση των κίνδυνων – Αξιολόγηση επικινδυνότητας
  4. Καταγραφή μέτρων προστασίας
  5. Σύνταξη Μελέτης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Επιχειρήσεις με χώρους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (π.χ. διυλιστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις παραγωγής πετροχημικών προϊόντων κ.ά.) καθώς και κατασκευαστές σχετικών προϊόντων.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer