Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης

Σύντομη περιγραφή της υπηρεσίας

Αφορά στη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας για αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της Επιχείρησης με το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο ενδιαφέροντός της, Παρέχεται αναλυτικό report με τα συμμορφούμενα και μη συμμορφούμενα σημεία υποδεικνύοντας τομείς και σημεία στα οποία ενδέχεται να υπολείπονται και να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες πριν προκύψουν νομικές ή οικονομικές συνέπειες.

Η αξιολόγηση του βαθμού νομοκανονιστικής συμμόρφωσης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση που θέλει να διασφαλίσει ότι ακολουθεί όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που την αφορούν. Εξετάζονται διεξοδικά λειτουργίες, δομές, πολιτικές και διαδικασίες για την εν γένει, σύννομη λειτουργία κάθε Επιχείρησης με ειδικότερη στόχευση σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών κανονισμών και της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, του απορρήτου των δεδομένων, των οικονομικών και λοιπών αναφορών κτλ.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η υπηρεσία Eπιθεώρησης και Aξιολόγησης Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

 

Ποια είναι τα οφέλη της υπηρεσίας;

Η Νομοκανονιστική Συμμόρφωση εμπεριέχει σύνθετες προκλήσεις για τους Οργανισμούς. Ο ρυθμός της αλλαγής του νομικού πλαισίου απαιτεί έγκαιρη και άμεση ροή της πληροφορίας και επίδειξη στοχευμένων και αποτελεσματικών αντανακλαστικών. Δεδομένης της ενισχυμένης λογοδοσίας και της ενδεχόμενης έκθεσης σε ευθύνη, οι  Οργανισμοί καλούνται να διασφαλίζουν την έγκαιρη και πλήρη κανονιστική τους συμμόρφωση. Με την υπηρεσία ελέγχου και αξιολόγησης νομοκανονιστικής συμμόρφωσης επιτυγχάνεται:

 • Έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός κενών και κινδύνων που προκύπτουν από την έλλειψη κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Άμεσος σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα ενεργειών για τη συμμόρφωση σε όλα τα νομικά συστήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο ανάλογα με το πεδίο και την έκταση της δραστηριότητας ενός Οργανισμού
 • Ενίσχυση τρόπου διοίκησης και καλών πρακτικών ελέγχου
 • Υποστήριξη του διοικητικού σχεδιασμού και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων
 • Βελτίωση της κουλτούρας και εν γένει της λειτουργίας ενός Οργανισμού με τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου συμμόρφωσης
 • Προστασία και βελτίωση της αξιοπιστίας και φήμης στην αγορά
 • Πρόληψη αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, ενδεχόμενων προστίμων, κυρώσεων κτλ 

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA Hellas για υπηρεσίες Επίγωνσης Νομοκανονιστικού Περιβάλλοντος μέσω της LiCi και των εφαρμογών της:

 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό μέσα από την αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση του επιχειρείν
 • προσδίδει ασφάλεια στον Οργανισμό μέσω της αξιοπιστίας και της αποδεδειγμένης ποιότητας που αντανακλά το όνομα και σήμα μας
 • οδηγεί σε ενημέρωση αναφορικά με τον βαθμό συμμόρφωσης με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και την εγκυρότητα του οργανισμού μας
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε Οργανισμούς για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων τους αλλά και εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Για υπηρεσίες Ελέγχου και Αξιολόγησης Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης (Legal Compliance Audit & Reporting) επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε επί των αναγκών σας.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

Στην κα Έλενα Λαμπροπούλου και στην κα Χριστίνα Γαζή, Δ/νση Υπηρεσιών Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης

 • σταθερό: 210 5220920 (εσωτ. 2036 & 2016)
 • κινητό: 6944 684205
 • lcs@tuv.at

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

    Please fill the form bellow to download our Gamification Primer