Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018

Σύντομη περιγραφή

Το Πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας και συστηματικής παρακολούθησης των ενεργειακών μεταβλητών.

Η Νέα Έκδοση του Προτύπου ISO 50001:2018 εκδόθηκε στις 20/8/2018 και προσδιορίζει τη μεταβατική περίοδο στα 3 χρόνια.

Αναλυτική περιγραφή

Το πρότυπο που αφορά στην διαχείριση της ενέργειας είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως. Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

 • Η εστίαση στον πελάτη
 • Η συμμετοχή της ηγεσίας
 • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
 • Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία
 • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η νέα έκδοση του προτύπου ακολουθεί την δομή του ANNEX SL και μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 2200, ISO 27001 κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Το σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • τη συστηματική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πόρων,
 • την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της μείωσης των εκπομπών CO2,
 • τη μείωση κόστους,
 • τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις,
 • τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης του οργανισμού,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό και τρίτους,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2064

 

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer