• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Διαχειριστική Επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ 1429

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, σχετικά με την διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών, αποτελεί το εθνικό πρότυπο βάσει του οποίου καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισμοί, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Αναλυτική περιγραφή

Το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, όπως εξειδικεύεται με τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής), ΕΛΟΤ 1431-2 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών) και ΕΛΟΤ 1431-3 (Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα), αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της Διοικητικής Ικανότητας των Δημόσιων Οργανισμών, σύμφωνα με τον ΟΔΗΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020, που επιθυμούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα. Ως αντικειμενική απόδειξη της Διοικητικής Ικανότητας των Οργανισμών αποτελεί το έγκυρο και το ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης τους, που επιβεβαιώνει ότι το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας τους εφαρμόζεται και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου και των αντίστοιχων Οδηγών. 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αφορά μόνο τους Δημόσιους Οργανισμούς που διαχειρίζονται συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 (τεχνικά, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα), όπως οι Δήμοι και που επιθυμούν να συμμορφώνονται με τον ΟΔΗΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Τα πλεονεκτήματα των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας για τους Δημόσιους Οργανισμούς, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και τους αντίστοιχους Οδηγούς, από την TÜV AUSTRIA HELLAS είναι τα εξής:

  • Τεκμηρίωση της Διοικητικής τους Ικανότητας
  • Διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Επιβεβαίωση της επάρκειάς τους σε πόρους και υλικοτεχνική υποδομή
  • Επιτυχημένη (αποδοτική, αποτελεσματική και ποιοτική) υλοποίηση και διαχείριση των έργων
  • Συνεχής αξιολόγηση των οργανωτικών σχημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση και την εκτέλεση των έργων
  • Πρόληψη από τον εντοπισμό τυχόν ευρημάτων κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα κ.λπ.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης