Έλεγχοι Εγκαταστάσεων Φορτιστών Αυτοκινήτων

Σύντομη περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει -στον τομέα των ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φόρτισης οχημάτων- ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των χρηστών.

Αναλυτική περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA Hellas προσφέρει -στον τομέα των ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φόρτισης αυτοκινήτων- τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έλεγχο της συμμόρφωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021).
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων.
 • Έλεγχοι και μετρήσεις βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 60364.
 • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους θερμογράφους).
 • Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Πραγματογνωμοσύνες.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021), οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα πρέπει να  σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούν και ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ή στα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364-7-722 είναι το μέρος του προτύπου ΕΛΟΤ 60364,  που αναφέρονται οι ειδικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση των φορτιστών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι έλεγχοι, που πρέπει να πραγματοποιηθούν στην εγκατάσταση των φορτιστών, εξειδικεύοντας ουσιαστικά τους ελέγχους και μετρήσεις στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούν αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις.

Εμπειρία

Οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA Hellas έχουν επιθεωρήσει μεγάλο πλήθος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Ιορδανία) και έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να διασφαλίζουν το ποιοτικότερο αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ελέγχου.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της TÜV AUSTRIA Hellas αφορούν:

 • Δημόσιους χώρους
 • Δημόσια Parking
 • Ιδιωτικά parking σε οικίες και πολυκατοικίες που έχουν φορτιστές
 • Χώρους parking σε πολυκαταστήματα και θέατρα/κινηματογράφους
 • Parking Ξενοδοχείων
 • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer