Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων HD 384

Σύντομη περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προσφέρει στον τομέα των ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του προσωπικού.

Αναλυτική περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προσφέρει στον τομέα των ελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004)
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων
 • Εκπαίδευση πάνω στις απαιτήσεις του προτύπου HD 384, στις μεθοδολογίες και τα όργανα ελέγχου
 • Θερμογράφηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ο έλεγχος πραγματοποιείται από πιστοποιημένους θερμογράφους)
 • Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση και Υψηλή Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, καλώδια)
 • Ειδικές μετρήσεις στη μέση και υψηλή τάση
 • Εύρεση σφαλμάτων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Πραγματογνωμοσύνες

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 470/Β/05-03-2004) είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση αρχικών ελέγχων και επανελέγχων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την 1η Μαρτίου 2006.

Το άρθρο 5 αναφέρει:

 1. Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου.
 2. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της.
 3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:
 • για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς)
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων
 • για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 1. Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

Εμπειρία

Οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA HELLAS έχουν επιθεωρήσει μεγάλο αριθμό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Ιορδανία) και έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να διασφαλίζουν το ποιοτικότερο αποτέλεσμα για τον τελικό χρήστη. Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα ελέγχου.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της TÜV AUSTRIA HELLAS αφορούν:

 • Οικίες – Πολυκατοικίες – Κοινόχρηστοι χώροι
 • Εργοστάσια
 • Υποσταθμούς Μέσης και Υψηλής Τάσης
 • Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Δίκτυα Χαμηλής Τάσης
 • Εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η καθοδική προστασία

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer