Έλεγχοι Μεταλλικών Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για αρχικό και περιοδικό έλεγχο μεταλλικών κατασκευών. Η αξιοπιστία σε συνδυασμό με την αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τον έλεγχο των κατασκευών.

 

Αναλυτική περιγραφή

Αρχικός και περιοδικός έλεγχος

Οι έλεγχοι μεταλλικών κατασκευών γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα:  

  • ΕΛΟΤ EN 1993-1.1,
  • ΕΛΟΤ EN 1090-1,2,

Έλεγχοι Βαφής

Η TÜV AUSTRIA HELLAS ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου αναλαμβάνει τον έλεγχο της βαφής των μεταλλικών κατασκευών τόσο κατά τη φάση της κατασκευής (διαδικασία βαφής, προετοιμασία, υλικό, τήρηση προδιαγραφών υλικών) όσο και στην τελική φάση (μέτρηση πάχους βαφής), βάσει των προτύπων:

  • ΕΛΟΤ EN ISO12944-1/2/3/4/5/6/7/8
  • ΕΛΟΤ EN ISO 8501-1/2/3/4

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, σε εταιρείες που κατασκευάζουν δεξαμενές, σε ιδιοκτήτες δεξαμενών (π.χ. Διυλιστήρια), σε ιδιοκτήτες μεταλλικών ακινήτων κ.λπ.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.110