• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Έλεγχος και Πιστοποίηση Datacenter

Γενική περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης Datacenter. Η κατασκευή ενός κέντρου μηχανογράφησης (Datacenter) αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Λόγω της μακροχρόνιας χρήσης της, παίζουν πρωταρχικό ρόλο η μελλοντική εξασφάλιση και η ασφάλειά της. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει τα Datacenters να σχεδιάζονται βάσει διεθνών βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να μπορούν να επιτύχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε: διαθεσιμότητα, ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών (επιχειρησιακή συνέχεια). Για αυτή την πιστοποίηση έχει σχεδιαστεί μια μοναδική μεθοδολογία ελέγχου, η οποία στηρίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται από διάφορα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως το TIA 942 TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD FOR DATA CENTERS, TIER Model of the UPTIME Institute, το Baseline Manual του BSI, το ISO 27001 και άλλα.

Αναλυτική περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης, μπορεί να απονεμηθεί το πιστοποιητικό και το σήμα του “ TÜV Trusted Data Center”, για το επίπεδο TIER που έχει επιτύχει το Datacenter για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του:

Ασφάλεια παροχής, Φυσική Ασφάλεια, Ανοχή σε καταστροφικές ενέργειες.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Είναι υπηρεσία της TUV TRUST IT.

https://it-tuv.com/leistungen/zertifizierungen/zertifizierung-von-rechenzentren-trusted-data-center/

Η διαδικασία ελέγχου χωρίζεται σε 2 στάδια:

Στάδιο 1: Έλεγχος στοιχείων σχεδιασμού

Στάδιο 2: Έλεγχος και δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με  την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει επιλέξει ο οργανισμός να εφαρμόσει για την επίτευξη των στόχων του. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι (περιλαμβάνονται και stress tests) σχεδιάζονται στο 1ο στάδιο και επιλέγονται ειδικά με βάση τα εξειδικευμένα στοιχεία και τις υποδομές του πελάτη.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας, ενώ είναι απαραίτητη η διενέργεια μιας επιθεώρησης επιτήρησης κατ’ έτος. Η επιθεώρηση επιτήρησης έχει μικρότερη διάρκεια από την αρχική επιθεώρηση και ο στόχος της είναι να αποδείξει ότι τα μέτρα που λαμβάνει ο οργανισμός συνεχίζουν να τηρούνται σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές.

Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα TUV TRUSTED DATACENTER με την ανάλογη καταγραφή του TIER που έχουν επιτύχει.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εμπορικές, εταιρείες τηλεπικοινωνίας  και άλλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ελέγξουν και να πιστοποιήσουν τα χαρακτηριστικά του Data Center τους.

 

Ποια είναι τα οφέλη από την λήψη πιστοποίησης;

  • Έλεγχος του Datacenter με συγκεκριμένες διεθνείς πρακτικές
  • Λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια του Data Center για τα χαρακτηριστικά όπως η ασφάλεια παροχής, η φυσική ασφάλεια και η ανοχή σε καταστροφικές ενέργειες
  • Μέσω του πιστοποιητικού δίνεται αντικειμενική απόδειξη των μέτρων και των προβλέψεων που έχει λάβει ο οργανισμός για την εξασφάλιση της υποδομής και λειτουργίας του
  • Διεθνής αναγνωρισιμότητα και ισχύς του πιστοποιητικού

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187

Δείγμα