Έλεγχος Οχημάτων Μεταφοράς Ευπαθών Προϊόντων (ATP)

Σύντομη περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στον Έλεγχο Οχημάτων Μεταφοράς Ευπαθών Προϊόντων.

Αναλυτική περιγραφή

H TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί διαπιστευμένο φορέα από το Ε.ΣΥ.Δ. για περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με τις § 5 και § 6 του Προσαρτήματος 2 του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας ATP, σε οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ATP) σύμφωνα με τις:

– KΥΑ 57687/5114 (ΦΕΚ Β’70/27.01.2012)

– KΥΑ 50786/3319 (ΦΕΚ Β’2418/10.09.2014).

H υπηρεσία ενισχύει σημαντικά τις διαδικασίες ποιότητας και ασφάλειας των στόλων επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα αλυσίδες σουπερμάρκετ ή παρασκευαστές τροφίμων αλλά και των υπεργολάβων τους. Παράλληλα προσφέρει και σημαντική προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις αυτές, στοιχείο που έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εντός συνόρων.

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη διαπίστευση αφορά στους περιοδικούς ελέγχους 3ετίας, κατά τους οποίους ελέγχεται ότι ο συνδυασμός ψυκτικού θαλάμου επί οχήματος και ψυκτικής μηχανής καταφέρνει εντός συγκεκριμένου, προκαθορισμένου χρονικού ορίου (6 ώρες) να κατεβάσει τη θερμοκρασία από την αρχική θερμοκρασία περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη, απαιτούμενη, θερμοκρασία (0οC, -10οC ή -20οC).

Η περίπτωση, που συναντάται πιο συχνά, είναι τα οχήματα FRC, το οποίο σημαίνει:

  • F: μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός,
  • R: ενισχυμένη μόνωση,
  • C: θερμοκρασία -20οC.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε εταιρίες που διαθέτουν οχήματα, τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως Supermarkets, Βιομηχανίες Τροφίμων κτλ.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer