Έλεγχος Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων

Σύντομη περιγραφή

Η Εθνική Νομοθεσία περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχο και πιστοποίηση των παιδικών χαρών & παιδοτόπων καθώς και τη διαδικασία απόκτησης της άδειας λειτουργίας των χώρων αυτών. H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο παιδικών χαρών και παιδοτόπων.

 

Αναλυτική περιγραφή

Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), στο έδαφος, στην περίφραξη και στο χώρο γύρω από την παιδική χαρά. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η τήρηση των αποστάσεων μεταξύ του εξοπλισμού και του εξοπλισμού από το έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και το μέγεθος φθοράς κινούμενων ή μη τμημάτων. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής παραμονή των παιδιών στην παιδική χαρά, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση από τα πρότυπα ή τις προδιαγραφές ασφαλείας (π.χ. φθαρμένος ή επικίνδυνος εξοπλισμός), που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, σημαίνει ότι η παιδική χαρά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί.

Οι έλεγχοι του φορέα πραγματοποιούνται από ειδικευμένους, έμπειρους μηχανικούς με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών (παιδιά).

H νομοθεσία και τα πρότυπα, που ακολουθούνται για τον έλεγχο, είναι:

 • Υ.Α. 36873/2007 (ΦΕΚ1364/Β/02-08-2007)
 • Υ.Α. 28492/2009 (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009)
 •  Υ.Α. 48165/2009 (ΦΕΚ1690/Β/17-8-2009)
 •  Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25-7-2014)
 • Eρμηνευτική εγκύκλιος 44/2014
 • ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1/2/3/4/5/6/7/10/11 και
 • EN 1177:2018

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Τόσο οι δήμοι που έχουν υπό την ευθύνη τους υπαίθριες δημοτικές/κοινοτικές παιδικές χαρές, όσο και οι ιδιωτικοί παιδότοποι (συμπεριλαμβανομένων των Ξενοδοχείων και Νοσοκομείων) είναι υποχρεωμένοι να υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο των παιδικών χαρών. Βάσει του προτύπου ΕΝ 1176-7 και την ερμηνεία των σχετικών εγκυκλίων, είναι υποχρεωτικός ο ετήσιος έλεγχος των παιδικών χαρών από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα, έτσι ώστε να πιστοποιείται η τήρηση των προτύπων ή/και προδιαγραφών ασφαλείας που διέπουν τη λειτουργία των παιδικών χαρών.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, Τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer