Επαλήθευση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου EU-ETS

Σύντομη περιγραφή

Η Ελλάδα στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνθήκης του Κιότο για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα και προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου υποχρεούται να υποβάλλει αναφορές επαλήθευσης των υπόχρεων Ελληνικών επιχειρήσεων. Όλες οι υπόχρεες εγκαταστάσεις έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (EU-ETS), για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/29/ΕΚ (τροπ.2003/87/ΕΚ) σχετικά με τη θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου, των Κανονισμών 600/2012/ΕΕ και 601/2012/ΕΕ και της απόφασης 278/2011/ΕΕ.

Αναλυτική περιγραφή

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει συντάξει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ), σύμφωνα με το οποίο οι υπόχρεες εγκαταστάσεις Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών υποχρεούνται σε ετήσιο έλεγχο και επαλήθευση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, βάσει των δραστηριοτήτων τους.

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής (ΕΣΚ), που αφορά στα συνολικά δικαιώματα, κάθε επιχείρηση η οποία έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό έχει την υποχρέωση για υποβολή ετήσιας έκθεσης (έως 31 Μαρτίου κάθε έτους για το προηγούμενο έτος) προς το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Γ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για την υποβολή της έκθεσης επαλήθευσης είναι απαραίτητη από το νόμο η επιθεώρηση επαλήθευσης (και επικύρωσης) από Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, ο οποίος θα εξετάζει την εγκυρότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές αναφερομένων στοιχείων και πληροφοριών.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

H επαλήθευση είναι υποχρεωτική για τις βιομηχανίες που εμπλέκονται στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ ή άλλα εθνικά συστήματα μείωσης εκπομπών. Επίσης αφορά εταιρείες που στοχεύουν στην παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ποιοι μας εμπιστεύτηκαν (ενδεικτικά)

AEGEAN, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Τα οφέλη ενός οργανισμού από την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις του συνοψίζονται στα εξής:

  • επαλήθευση από οργανισμό πιστοποίησης με υψηλό κύρος και αξιοπιστία
  • συσσωρευμένη εμπειρία επαληθεύσεων από το 2005, στη διάθεση του πελάτη
  • ευελιξία επαληθεύσεων από πολυπληθή ομάδα πιστοποιημένων επαληθευτών
  • έγκαιρη πληροφόρηση του πελάτη για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2064

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer