Επαλήθευση φθοριούχων αερίων βάση κανονισμού 517/2014/ΕΕ

Σύντομη περιγραφή

Την 1η Ιανουαρίου 2015 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 517/2014 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Φθοριούχα αέρια του Θερμοκηπίου. Ο Κανονισμός αυτός αντικατέστησε τον Κανονισμό 842/2006, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από το 2006. Ο νέος Κανονισμός σηματοδοτεί τη νέα πολιτική της Ε.Ε. για τα φθοριούχα αέρια, η οποία, μέσα από σταδιακούς περιορισμούς και απαγορεύσεις στην παραγωγή και χρήση τους, έχει πλέον στόχο το δραστικό περιορισμό των σχετικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.

Αναλυτική περιγραφή

Από 1/1/2015 εισάγονται ποσοστώσεις στις ποσότητες των φθοριούχων αερίων που παράγονται ή εισάγονται στην Ε.Ε.

Η συνολική ποσόστωση κάθε έτους επιμερίζεται στους παραγωγούς και εισαγωγείς με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος αδειοδότησης και σχετικού μητρώου επιχειρήσεων. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς λαμβάνουν την ποσόστωση και τη σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις.

Από το σύστημα ποσοστώσεων εξαιρούνται οι μικροί παραγωγοί και εισαγωγείς (ετήσιες ποσότητες μικρότερες από 100 τόνους CO2eq.), ποσότητες που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καταστροφή, πρώτες ύλες και επανεξαγωγή, οι στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και μερικές ιατρικές εφαρμογές.

Ποια είναι η διαδικασία της επαλήθευσης;

Η Διαδικασία Επαλήθευσης περιλαμβάνει:

  1. Έλεγχο του συμπληρωμένου από την εταιρεία Έντυπου Αίτησης
  2. Αξιολόγηση των Εκθέσεων, Εγχειριδίων, Διαδικασιών και μεθοδολογίας της εταιρείας.
  3. Επιτόπια Επαλήθευση στους χώρους και εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  4. Αποστολή της έκθεσης επαλήθευσης στην εταιρεία.
  5. Συμπληρωματική Επαλήθευση σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η επαλήθευση απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς μηχανημάτων που λειτουργούν με Φθοριούχα αέρια (κυρίως ψύξη, κλιματισμός, πυρόσβεση).

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της επαλήθευσης;

Ο οργανισμός μπορεί να αποδείξει τη νομοθετική του συμμόρφωση.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την επαλήθευση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer