Επαλήθευση για την ανακύκλωση μετάλλων βάσει του Κανονισμού 333/2011 της Ε.Ε

Σύντομη περιγραφή

Οι Κανονισμοί 333/2011/ΕΕ του συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011 και ο 715/2013/ΕΕ του συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 2013 αφορούν στον τομέα της εμπορίας / ανακύκλωσης μετάλλων και έχουν ισχύ από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτική περιγραφή

Με τους δύο κανονισμούς θεσπίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες ορισμένοι τύποι απορριμμάτων μετάλλων παύουν να αποτελούν απόβλητα. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός 333/2011 αφορά στη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο απορριμμάτων σιδήρου, χάλυβα, αλουμινίου, καθώς και κραμάτων αλουμινίου, ενώ ο Κανονισμός 715/2013 αφορά στη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο απορριμμάτων χαλκού.

Κύριο στόχο των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποτελεί η ποιότητα των προϊόντων. Τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού για τα απορρίμματα (scrap) σιδήρου & χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού καθορίζουν ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα όταν, κατά τη μεταβίβαση από τον παραγωγό σε άλλο κάτοχο, πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ποιότητας (π.χ. προσμίξεις <2%, απαλλαγή από έλαια, χωρίς ραδιενέργεια κ.λπ.).

Για κάθε φορτίο απορριμμάτων μετάλλων, ο πιστοποιημένος παραγωγός ή ο εισαγωγέας εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης, την οποία διαβιβάζει στον επόμενο κάτοχο του φορτίου απορριμμάτων μετάλλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διακίνηση απορριμμάτων μετάλλων στην ΕΕ γίνεται εύκολα και χωρίς γραφειοκρατία, αφού δεν μεσολαβούν κρατικές ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες για τη διακίνησή τους.

Η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων ανάκτησης σιδήρου-χάλυβα και αλουμινίου αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας στα κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η διαχείριση της ποιότητας αφορά τον παραγωγό, ο οποίος και οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβατό με τα κριτήρια περί αποχαρακτηρισμού απορριμμάτων σιδήρου-χάλυβα, αλουμινίου και χαλκού. Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (π.χ. ISO 9001) περιλαμβάνει τεκμηριωμένες διαδικασίες και πρέπει να επαληθεύεται από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Ποια είναι η διαδικασία της επαλήθευσης;

Η Διαδικασία Επαλήθευσης περιλαμβάνει:

 1. Έλεγχο του συμπληρωμένου από την εταιρεία Έντυπου Αίτησης
 2. Αξιολόγηση των Εκθέσεων, Εγχειριδίων, Διαδικασιών και μεθοδολογίας της εταιρείας.
 3. Επιτόπια Επαλήθευση στους χώρους και εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 4. Αποστολή της έκθεσης επαλήθευσης στην εταιρείας.
 5. Συμπληρωματική Επαλήθευση σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η επαλήθευση απευθύνεται στις εταιρείες ανακύκλωσης χαλκού και αλουμινίου. 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της επαλήθευσης;

Κύρια οφέλη είναι:

 • η διασφάλιση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας,
 • η σταθερότητα και ανάπτυξη της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών της Ε.Ε.


Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2064

 

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer