ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2ου ΜΕΡΟΥΣ

Σύντομη περιγραφή

Η μείωση του κινδύνου για τη διάθεση μη αποδεκτών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών και οι συνθήκες διαφάνειας είναι οι κύριοι στόχοι των Επιθεωρήσεων Δευτέρου Μέρους.

 

Συνοπτική περιγραφή

Η εξοικονόμηση κόστους και η επιδίωξη για προστιθέμενη αξία μπορεί να οδηγήσει πολλούς μεγάλους οργανισμούς και βιομηχανίες στη σύγχρονη προσέγγιση της αξιοποίησης Επιθεωρήσεων Δευτέρου Μέρους, με κύριο σκοπό την αξιολόγηση των προμηθευτών τους (υφιστάμενων ή νέων) και την τεκμηριωμένη επαλήθευση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν σε συμφωνημένες απαιτήσεις.

 

Η βάση της λειτουργίας ενός σχήματος επιθεωρήσεων δευτέρου μέρους είναι πάντοτε ένα Πρωτόκολλο Επιθεώρησης με τα εξής βασικά στοιχεία:

 1. Χαρακτηριστικά και στοιχεία επιθεώρησης:
 • Είδος επιθεώρησης
 • Συχνότητα επιθεωρήσεων
 • Σύστημα αξιολόγησης και σκοπός επιθεώρησης
 1. Το πρωτόκολλο της επιθεώρησης:
 • Κριτήρια επιθεώρησης
 • Η λεπτομέρεια και η έκταση των πληροφοριών της επιθεώρησης
 • Σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
 • Σύστημα εκθέσεων-αναφορών
 1. Διαχείριση και έλεγχος αποτελεσμάτων:
 • Κοινοποίηση και παραλήπτες αποτελεσμάτων
 • Λεπτομέρεια και είδος πληροφοριών των αποτελεσμάτων

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πρακτική είναι εφαρμόσιμη σε εταιρείες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και οποιουδήποτε αντικειμένου.

Μπορεί να εφαρμοσθεί:

 • στην αξιολόγηση προμηθευτών και συνεργατών
 • σε εταιρείες με μεγάλη γεωγραφική διασπορά και κοινή δραστηριότητα π.χ. καθεστώς franchise.

 

Ποια είναι τα οφέλη της υπηρεσίας;

 • Βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Παρακολούθηση ή/και επαλήθευση της αξιοπιστίας ενός προμηθευτή απέναντι σε συμβατικές υποχρεώσεις
 • Ενίσχυση της διαφάνειας σε εφαρμοσμένες πρακτικές παραγωγής προϊόντων
 • Μείωση των πιθανοτήτων για διάθεση προϊόντων εκτός προδιαγραφών

Στόχοι και χρήση αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων δευτέρου μέρους:

 • Τεκμηρίωση αποφάσεων προμήθειας
 • Επιλογή προμηθευτή
 • Συνέχιση/ανανέωση/επέκταση μιας υφιστάμενης συνεργασίας
 • Βάση μιας εμπορικής διαπραγμάτευσης

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 187