• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Εξέταση τύπου ανυψωτικών μηχανημάτων

Η Εξέταση Τύπου «ΕΚ» σύμφωνα με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ είναι η διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο μηχανήματος και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η Διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ εφαρμόζεται για μηχανήματα που αναφέρονται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Η TÜV AUSTRIA HELLAS παρέχει υπηρεσίες Εξέτασης Τύπου «ΕΚ», για τις εξής κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων:

  • Ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα
  • Αναβατόρια, τα οποία ενέχουν κίνδυνο πτώσεως από ύψος άνω των 3 μέτρων

Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα ανυψωτικά μηχανήματα, οι οποίες προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 57/18-06-2010 (ΦΕΚ 97/Α/25-06-2010), με τo οποίo προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης συνιστά ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του ανυψωτικού μηχανήματος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2105225888 ή στο e-mail: lifts@tuv.at και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.