Εξοπλισμός υπό πίεση

Σύντομη περιγραφή

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για τον έλεγχο και πιστοποίηση Εξοπλισμού Υπό Πίεση (π.χ. λέβητες, αεροφυλάκια, υπέργειες και υπόγειες δεξαμενές υγραερίου, συγκροτήματα σωληνώσεων) και για την πιστοποίηση Απλών Δοχείων Πίεσης.

Αναλυτική περιγραφή

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, όπως επίσης και την πιστοποίηση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση (2014/68/ΕΕ), με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016).

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι επίσης διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και για την πιστοποίηση Απλών Δοχείων Πίεσης σύμφωνα με τη σχετική  Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/29/ΕE).

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι κοινοποιημένος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθμός κοινοποίησης 0906) για τις δύο ανωτέρω Οδηγίες: 2014/68/ΕΕ (Εξοπλισμός υπό Πίεση) και 2014/29/ΕE (Απλά δοχεία Πίεσης).

Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι Εξοπλισμών Υπό Πίεση αφορούν:

  • Δοχεία υπό πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα ή σε άλλη θερμιδική εισροή δημιουργούσα κίνδυνο υπερθέρμανσης
  • Μεταλλικά δοχεία με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα
  • Αεραυλωτούς λέβητες
  • Υδραυλωτούς λέβητες
  • Μεταλλικές σωληνώσεις με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέριαδιαλελυμένα
  • Πλαστικές σωληνώσεις
  • Μόνιμες συναρμολογήσεις για εξοπλισμό υπό πίεση
  • Απλά δοχεία πίεσης

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε ιδιοκτήτες ή/και κατασκευαστές εξοπλισμού υπό πίεση.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τομέας Βιομηχανικών Ελέγχων, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.110

Αίτηση πιστοποίησης