Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000

Σύντομη περιγραφή

Το Σχήμα FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, που διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός Ολλανδικός Οργανισμός Foundation for Food Safety Certification.

Βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO 22000 “Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων-Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της Αλυσίδας Τροφίμων”, στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές για τα προαπαιτούμενα  (PRPs) και στις πρόσθετες απαιτήσεις (additional requirements ) του Σχήματος.

To FSSC 22000 είναι αναγνωρισμένο από τον Oργανισμό Global Food Safety Initiative (GFSI).

 

Αναλυτική περιγραφή

Το FSSC  22000 παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πιστοποίησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, σε τομείς στους οποίους υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τα προαπαιτούμενα, πχ. Στην παραγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση τροφίμων και συστατικών, στα υλικά συσκευασίας τροφίμων, στην εστίαση,  στη μεταφορά και αποθήκευση, κλπ.

Το Σχήμα FSSC 22000 αποτελείται από:

  • Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000
  • Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα Προαπαιτούμενα (ISO/TS 22002 series) του εκάστοτε τομέα της αλυσίδας τροφίμων, π.χ. ISO TS 22002-1: 2009, Prerequisite programmes on food safety Part 1: food manufacturing, ISO/TS 22002-4:2013, Prerequisite programmes for food safety – Part 4: Food packaging manufacturing, ISO/TS 22002-2:2013, Prerequisite programmes for food safety – Part 2: Catering, κ.λπ.
  • Τις πρόσθετες απαιτήσεις (additional requirements ) του Σχήματος FSSC 22000

 

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων

Αίτηση για αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης

Για να πιστοποιηθεί μια επιχείρηση κατά το Σχήμα FSSC 22000 πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 22000, τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προαπαιτούμενα (Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής και Ορθής Υγιεινής Πρακτικής) καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του σχήματος FSSC 22000 (άμυνα τροφίμων, απάτη στα τρόφιμα, διαχείριση αλλεργιογόνων κ.λπ.).

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων, οι οποίες είναι ήδη πιστοποιημένες κατά ISO 22000, χρειάζεται μόνο να ανασκοπήσουν το σύστημα, για να συμπεριλάβει τεχνικές προδιαγραφές και τις πρόσθετες απαιτήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Σχήματος FSSC 22000.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης τροφίμων, προσθέτων και συστατικών, υλικών συσκευασίας τροφίμων και εστίασης, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους.

 

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης;

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το Σχήμα FSSC 22000 προσδίδει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό, καθώς:

 

  • Αποτελεί εχέγγυο για τον πελάτη, καταναλωτή και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει με συνέπεια ασφαλή τρόφιμα.
  • Αποτελεί εγγύηση για τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Εφαρμόζει μέτρα συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
  • Προσφέρει διεθνή αναγνωρισιμότητα, δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσελκύει νέους πελάτες και επενδυτές σε διεθνείς αγορές, καθώς αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός σχήματος αποδεκτού από τις κορυφαίες επιχειρήσεις τροφίμων στον κόσμο.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνος Επικοινωνίας : κ. Άννα Τοπαλτζίκη τηλέφωνο: 210 5220920 (187)