• Ελληνικα

GDPR 2nd Party Audits 

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφώνονται με την απαίτηση του GDPR (άρθρο 28) για την υπογραφή σύμβασης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει τη νομική υποχρέωση να ελέγχει τον εκτελούντα ως προς το βαθμό συμμόρφωσής και ικανοποίησης των συμφωνημένων συμβατικών του υποχρεώσεων (σύμβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) σχετικά με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η υπηρεσία GDPR 2nd Party Audits δίνει τη δυνατότητα στους υπευθύνους επεξεργασίας να ελέγξουν, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα όπως είναι η ΤÜV AUSTRIA HELLAS, τους συνεργάτες τους με σκοπό να μειώσουν το ρίσκο επιβολής προστίμων στην επιχείρησή τους, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση τους έναντι των νομοθετικών απαιτήσεων και να αναγνωρίσουν τους αξιόπιστους συνεργάτες στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπαλλήλων και πελατών τους.

Αίτηση