• Ελληνικα
    • Αγγλικα

GLOBALG.A.P. RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE (GRASP)

Σύντομη περιγραφή

To GLOBALG.A.P. RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE (Αξιολόγηση κινδύνου για την κοινωνική πρακτική) GRASP, αποτελεί μια εθελοντική επιπρόσθετη ενότητα που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στη γεωργική εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες πτυχές της υγείας, της ασφάλειας και της ορθής αντιμετώπισης των εργαζομένων.

 

Αναλυτική Περιγραφή

To GRASP είναι σχεδιασμένο για να συμπληρώσει το GLOBALG.A.P. IFA. Τα μέτρα που λαμβάνει η γεωργική εκμετάλλευση για το ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να αξιολογηθούν κατά την επιθεώρηση GLOBALG.A.P. IFA. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της GLOBALG.A.P. και το επίπεδο συμμόρφωσης είναι ορατό στους πελάτες της επιχείρησης στους οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση.

 

Ποια η διαδικασία πιστοποίησης;  

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό πιστοποίησης. Ο κανονισμός περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης. Η αξιολόγηση GRASP ισχύει για ένα έτος και οι αξιολογήσεις διενεργούνται ετησίως.

Συμπληρώστε την αίτηση.

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;  

Η αξιολόγηση GRASP είναι υποχρεωτική για τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση GLOBALG.A.P. και μπορεί να εφαρμοστεί από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κατόχους πιστοποιητικών GLOBALG.A.P.

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η αξιολόγηση GRASP:

  • συμβάλλει στη δημιουργία ενός βελτιωμένου σχήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μιας γεωργικής εκμετάλλευσης
  • Προσφέρει στους αγοραστές πρόσθετη διασφάλιση
  • συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του σημαντικότερου «κεφαλαίου» της εκμετάλλευσης: του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και το αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στην επιχείρηση.
  • Δημιουργεί ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον θεσπίζοντας σαφέστερους όρους και καθήκοντα.
  • Μειώνει το κόστος των βλαβών και των ατυχημάτων καθώς υποστηρίζει τη σαφή επικοινωνία και την εκπαίδευση.
  • αναδεικνύει τη δέσμευση της εκμετάλλευσης για κοινωνική ευθύνη.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 187