Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE»

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE» αναπτύχθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Μπορούμε SAVING FOOD-SAVING LIVES» με το βλέμμα στην Κοινωνία, το Περιβάλλον και την Επιχειρηματική Συνέχεια.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την ανάδειξη της υπευθυνότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευαισθησίας, καθώς και της επιχειρηματικής ηθικής που διέπουν κάθε Επιχείρηση η οποία καθορίζει και λαμβάνει ενέργειες σχετικές με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων για τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων σε όλα τα στάδια λειτουργείας της.

 

Σύντομη περιγραφή

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες ένας Οργανισμός πρέπει να εφαρμόσει προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση «NO FOOD WASTE», σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπέδων σπατάλης τροφίμων που προκύπτει ή δύναται να προκύψει σε αυτόν.

Οι ενέργειες που λαμβάνει ο κάθε Οργανισμός έχουν άμεση συσχέτιση με συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους οι οποίοι απαρτίζουν την διαχειριστική αλυσίδα των τροφίμων.

 

Αναλυτική περιγραφή

H σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα με συνεχώς αυξανόμενη θέση στις προτεραιότητες των κρατών. Η πρόληψη, η βελτιωμένη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων, η αξιοποίηση υπολειμμάτων και οι εθελοντικές συμφωνίες προσφέρουν τις περισσότερες δυνατότητες για επιτάχυνση της προόδου σε ότι αφορά την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (SDGs 12.3) για μείωση κατά 50% των παραγόμενων απορριμμάτων τροφίμων έως το 2030, καθώς και μείωση των απωλειών.

Τα τρόφιμα αποτελούν πολύτιμο βασικό αγαθό και η παραγωγή τους μπορεί να απαιτεί την κινητοποίηση σημαντικών πόρων, γεγονός που συνεπάγεται περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Η συνεχής αυτή αλλαγή με τις πολλαπλές επιπτώσεις αποτελεί κομμάτι ενός πολύπλευρου ζητήματος και συνδέεται πρωτίστως με την:

 • Λήψη απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση και συνέχιση της ζωής με τη μορφή που είναι γνωστή έως και σήμερα
 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και καταναλωτών (και λοιπών εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών), ώστε να επιλέξουν κάποιο προϊόν ή να επιλέξουν κάποιον πάροχο μιας υπηρεσίας σχετιζόμενης με την συνέχιση της βιωσιμότητας.

  Αίτηση πιστοποίησης

  Σύντομη Παρουσίαση

  Πρόληψη Σπατάλης Τροφίμων

  Τι απαιτείται να εφαρμόσω σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021

  Σχήμα Πιστοποίησης “Nο Food Waste” Private Certification Scheme

  Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

  Το Σχήμα Πιστοποίησης και το λογότυπο «NO FOOD WASTE», συνδράμει κάθε Οργανισμό να:

  • Αναδεικνύει τη δέσμευσή του να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που συνηγορούν στην πρόληψη σπατάλης των τροφίμων
  • Ενισχύει τη στρατηγική του για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων ευαισθητοποίησης των εργαζομένων, των επιχειρηματικών εταίρων, των πελατών, των επισκεπτών του, και εν γένει του συνόλου των εμπλεκόμενων μερών, σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους και πόρους για τη διαφύλαξη της δέσμευσής του για ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων
  • Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή, του επισκέπτη και όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών
  • Βελτιώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων
  • Ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών και να συμβάλλει στην αποτελεσματική ηθική επαγρύπνηση
  • Διασφαλίζει την επιχειρησιακή του συνέχεια
  • Προωθεί την ανταλλαγή πληροφορίας και γνώσης και να αναδεικνύει και διαδίδει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καλές πρακτικές για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων και μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού του
  • Ενισχύει το κοινωνικό του αποτύπωμα και την εταιρική του κοινωνική ευθύνη μέσω δράσεων αναδιανομής τροφίμων για κοινωφελείς σκοπούς
  • Συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων στην Ελλάδα

  Επιπλέον, η επιλογή του Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποίησης «ΝO FOOD WASTE» και της  TÜV AUSTRIA Hellas, προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα μας (brandname) και αναδεικνύει τη δέσμευση του Οργανισμού να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με γνώμονα τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων σε όλα τα στάδια λειτουργείας του.

   

  Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

  Για την πιστοποίηση κάθε Οργανισμού με το Σχήμα Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE» πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

  • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE» στην TÜV AUSTRIA
  • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας (σύμβαση και Κανονισμός Πιστοποίησης)
  • Προετοιμασία του Οργανισμού αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων, ενεργειών και δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Σχήματος
  • Προγραμματισμός και διενέργεια αρχικής επιθεώρησης
  • Πιστοποίηση του Οργανισμού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης
  • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης του Οργανισμού μέσω επιθεωρήσεων επιτήρησης σε ετήσια βάση

   

  Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

  Το Σχήμα Πιστοποίησης «NO FOOD WASTE» αφορά σε Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταποίηση, αποθήκευση, χονδρική και λιανική διάθεση, παροχή υπηρεσιών όπως εστίαση, φιλοξενία, υγεία, εκπαιδευτικές δομές κ.α.) ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα της δομής τους (π.χ. Οργανισμοί ενός ή πολλαπλών σημείων).

  Ως τέτοιοι Οργανισμοί ενδεικτικά αναφέρονται, μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, αγορές που παράγουν απόβλητα (κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές), υπεραγορές τροφίμων (super market), ξενοδοχειακά καταλύματα, μονάδες υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια), ξενώνες, επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering), επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, αεροπορικές εταιρείες, κατασκηνώσεις κ.α.

   

  Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

  Αθήνα: Τηλ.: 210 5220920 

  Θεσσαλονίκη: Τηλ.: 2310 941100

  Ηράκλειο Κρήτης: Τηλ.: 2810 244150

  Μυτιλήνη : Τηλ.: 22510 40504-5

  ή στείλτε email στο certification@tuv.at

   

  Γιατί η μη σπατάλη τροφίμων είναι Πολιτισμός!

  Πετάμε λιγότερο – ΠροσφέροÜμε περισσότερο

   Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

    Please fill the form bellow to download our Gamification Primer