• Ελληνικα

Information Security / Business Continuity Gap Assessment 

Η υπηρεσία αφορά οργανισμούς ή επιχειρήσεις που προετοιμάζονται ή θέλουν να υλοποιήσουν σύστημα ασφάλειας πληροφοριών (ISO27001) ή επιχειρησιακής συνέχειας (ISO22301).

Η υπηρεσία μπορεί να καλύψει την ανάγκη για τη διενέργεια προελέγχου (pre-audit) ώστε να αναγνωριστούν τα κενά που υπάρχουν αναφορικά με την ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών (ISO27001) ή επιχειρησιακής συνέχειας (ISO22301) και μπορεί να συνδυαστεί με την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού των οργανισμών ή των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των προαναφερθέντων συστημάτων.

Αίτηση