Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ISO
22000

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ISO 22000 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μιας επιχείρησης. Το ISO 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα τους.

 

Αναλυτική περιγραφή

Το ISO 22000 αποτελεί το κορυφαίο πρότυπο πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων. Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

 • Οι αρχές ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP)
 • Ο αποτελεσματικός έλεγχος σε όλη την αλυσίδα τροφίμων
 • Η αμοιβαία επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αλυσίδας τροφίμων (επιχειρήσεων, προμηθευτών, πελατών, αρχών)
 • Η συστημική διαχείριση
 • Τα προαπαιτούμενα προγράμματα

  Παράλληλα, το πρότυπο βασίζεται στις αρχές που είναι κοινές στα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης. Οι αρχές διαχείρισης είναι:

  • Η εστίαση στον πελάτη
  • Η συμμετοχή της ηγεσίας
  • Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού
  • Η διεργασιακή προσέγγιση
  • Η συνεχής βελτίωση
  • Η λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων
  • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

  Ακολουθώντας την δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 2200, μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 9001,  ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 κ.α.

   

  Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

   

  Κανονισμός πιστοποίησης

  Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

  Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα τους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, τη συγκομιδή και παραγωγή ζωοτροφών έως την μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο, τη μαζική εστίαση, την αποθήκευση και διανομή. Απευθύνεται επίσης και σε επιχειρήσεις παραγωγής εξοπλισμού, υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης, προσθέτων και συστατικών.

   

  Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

  Η πιστοποίηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό μέσω:

  • Της παροχής εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις, αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Της εφαρμογής μέτρων συνεχούς ενίσχυσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
  • Της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυσης νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές
  • Της παροχής δυνατότητας να τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

   

  Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 2064

   Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

    Please fill the form bellow to download our Gamification Primer