Κατάταξη Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), σε κατηγορίες κλειδιών

 Σύντομη περιγραφή

Η κατάταξη μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών είναι ένα σύστημα διαβάθμισης της ποιότητας κάθε δομής φιλοξενίας, ανάλογα με τις παροχές και τις τεχνικές προδιαγραφές της. Κάθε κατάλυμα που επιθυμεί και επιλέγει να καταταχθεί σε μία εκ των πέντε κατηγοριών κλειδιών, υποχρεούται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην συγκεκριμένη κατηγορία, με βάση προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια.

Αναλυτική περιγραφή

Το νομοθετικό πλαίσιο για την κατάταξη των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες κλειδιών απαιτεί μια διαδικασία, με συγκεκριμένα βήματα, με χρονικούς περιορισμούς και απαιτητικές προδιαγραφές.

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ΕΕΔΔ είναι οι οικίες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του κάθε καταλύματος.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) εκδίδουν το σχετικό Πιστοποιητικό Κατάταξης μέσω και διαπιστευμένων Φορέων Διενέργειας Ελέγχων και Επιθεωρήσεων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις διαδικασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την κατάταξή τους σε κατηγορίες κλειδιών. Οι εν λόγω φορείς, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS, μετά από επιτόπιους ελέγχους στα τουριστικά καταλύματα εκπονούν Τεχνική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην οικεία ΠΥΤ.

Ο Φορέας, τεκμηριώνει την εισήγησή του προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης του καταλύματος, μέσω της Βεβαίωσης Συνδρομής την οποία εκδίδει.

Το σύστημα κατάταξης για τα ΕΕΔΔ περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που αφορούν σε δομές, εξοπλισμό-υλικοτεχνική υποδομή, amenities και παροχές (υλικές ή υπηρεσίας).

Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;  

 1. Υποβολή αίτησης γνωστοποίησης (https://notifybusiness.gov.gr) στην περίπτωση που απαιτείται (π.χ. νέα μονάδα, αναβάθμιση, τροποποίηση δυναμικότητας κτλ)
 2. Υποβολή Αίτησης προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών
 3. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην TÜV Austria Hellas, από το κατάλυμα ΕΕΔΔ για αποστολή προσφοράς (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο)
 4. Αποστολή προσφοράς στο κατάλυμα ΕΕΔΔ από την TÜV Austria Hellas και Αποδοχή προσφοράς από το κατάλυμα ΕΕΔΔ και συμβασιοποίηση με TÜV AUSTRIA HELLAS
 5. Αποστολή από το κατάλυμα στην TÜV Austria Hellas της αυτοαξιολόγησης και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει των επιλεγμένων κριτηρίων κατά την αυτοαξιολόγηση
 6. Ορισμός ημερομηνίας επιθεώρησης και ανάθεση σε επιθεωρητή
  Αυτοψία από την TÜV Austria Hellas με συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων τεκμηρίων και εντοπισμό ενδεχόμενων μη συμμορφούμενων σημείων
 7. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, σύνταξη από τον επικεφαλής επιθεωρητή Τεχνικής Έκθεσης
  Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για τα μη συμμορφούμενα σημεία από το κατάλυμα και αποστολή από τον επικεφαλής επιθεωρητή του συνόλου της τεκμηρίωσης στην TÜV Austria Hellas
 8. Η τελική Τεχνική Έκθεση και η Βεβαίωση Συνδρομής κατατίθενται με ευθύνη του καταλύματος στην οικεία ΠΥΤ για την, εν συνεχεία, έκδοση του σχετικού Πιστοποιητικού Κατάταξης το οποίο και τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης.
 9. Έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης από την οικεία ΠΥΤ και τήρηση αυτού στο αρχείο της Επιχείρησης ΕΕΔΔ

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

 • Εντός 10 ημερών από την υποβολή γνωστοποίησης το κατάλυμα υποβάλει αίτηση στην οικεία ΠΥΤ για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης
 • Εντός 30 ημερών από την υποβολή της Αίτησης για Πιστοποιητικό Κατάταξης, η TÜV AUSTRIA Hellas διενεργεί αυτοψία και χορηγεί Τεχνική Έκθεση και Βεβαίωση Συνδρομής
 • Εντός 20 ημερών από την χορήγηση Τεχνικής Έκθεσης και Βεβαίωσης Συνδρομής, η οικεία ΠΥΤ εκδίδει το Πιστοποιητικό Κατάταξης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η διαδικασία κατάταξης σε κατηγορίες κλειδιών απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων Διαμερισμάτων είτε πρόκειται για νέες μονάδες, είτε για υφιστάμενες που επιθυμούν να ανανεώσουν, να τροποποιήσουν ή να αναβαθμίσουν το ΕΣΛ/Γνωστοποίηση που έχουν σε ισχύ.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια νομοθετική απαίτηση, η πιστοποίηση είναι πια απαραίτητο στοιχείο για κάθε επιχείρηση ή επαγγελματία που στοχεύει σε ένα καλύτερο μέλλον, συνεπώς και για την ίδια τη χώρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία:

 • λειτουργεί ως απόδειξη της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης στον ταξιδιώτη αναφορικά με την ικανοποίηση των συμφωνημένων απαιτήσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
 • δύναται να αποτελέσει το έναυσμα για προσέλκυση νέων πελατών και έναρξη νέων συνεργασιών
 • αποτελεί όπλο στην προσπάθεια για βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας με ισότιμες συνθήκες με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που ήδη από χρόνια εφαρμόζουν ανάλογες διαδικασίες και πλαίσια, έχοντας αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα μάτια του ταξιδιώτη
 • δύναται να μεταβληθεί σε εργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών αφού δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηματίες του τουρισμού, να οργανώσουν καλύτερα το «προϊόν» τους, να το ανανεώσουν, να το εκσυγχρονίσουν και τελικά να το αναβαθμίσουν. Στην πραγματικότητα σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας, μεγαλύτερη ασφάλεια, διασφάλιση υποδομών ποιότητας, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, παρέχοντας έτσι όλα τα εχέγγυα για βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA Hellas για την αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 • οδηγεί στην κατάταξη της επιχείρησης σε κατηγορίες κλειδιών με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και το κύρος του οργανισμού μας
 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στην τουριστική επιχείρηση μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα της (brandname)
 • παρέχει τη δυνατότητα Χρήσης Σήματος Αξιολόγησης το οποίο σηματοδοτεί την διαφοροποίηση, το κύρος και την ποιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων τους

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Υπεύθυνη Τμήματος Πιστοποίησης Υπηρεσιών Τουρισμού: Θεανώ (Νόνικα) Μπάκα 210 5220920 (εσωτ. 2006), 6949 113999

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άννα Τοπαλτζίκη 210 5220920 (εσωτ. 2064)

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση Πιστοποίησης

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer