• Ελληνικα
    • Αγγλικα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σύντομη περιγραφή

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της διάφορα εργαλεία, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να αναπτύξει και να εκδώσει απολογισμούς αειφορίας ή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως είναι το G.R.I., το ISO 26000 ISO 20121, AA1000APS, ISO 37120, o ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ).

Αναλυτική περιγραφή

Το ISO 26000 είναι περισσότερο οδηγός και όχι πρότυπο απαιτήσεων. Συνεπώς δεν πιστοποιείται. Βοηθάει όμως τους οργανισμούς να «μεταφράσουν» τις αρχές σε αποτελεσματικές ενέργειες, δράσεις και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κοινωνική ευθύνη. Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 26000 στην επιχείρηση και εκδίδει βεβαίωση ορθής εφαρμογής.

Το Global Reporting Initiative (GRI) είναι κατευθυντήριες οδηγίες υποβολής εκθέσεων αειφορίας που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να υποβάλουν αναφορές σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις, την κοινωνική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αυξήσουν την υπευθυνότητά τους. Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει τον έλεγχο απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το GRI-G3.1 και GRI-G4 και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων αξιολόγησης επιπέδου και διασφάλισης ποιότητας.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των οργανισμών σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα απαντά στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων (non-financial reporting). Ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδρασης των Οργανισμών.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των Οργανισμών καθώς και το βαθμό ωρίμανσής τους. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η Επαλήθευση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

 Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Οι εταιρείες που έχουν επαληθευθεί για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν την επιβεβαίωση ενός ανεξάρτητου οργανισμού ότι:

  • αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον
  • σέβονται τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής)
  • έχουν υποβάλει έγκυρες εκθέσεις αειφορίας και αναφορές σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιδόσεις, την κοινωνική ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187