ΕΣΥΔ

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 απαιτεί την διενέργεια εξωτερικών ελέγχων από ανεξάρτητους κρατικούς ή άλλους φορείς για την διατήρηση της αξιοπιστίας του όλου συστήματος. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί τη λεγόμενη διαπίστευση ενός συστήματος και στην περίπτωσή εργαστηρίων αναλυτικών δοκιμών αρμόδια αρχή είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Τα επίσημα πεδία εφαρμογής της διαπίστευσης των εργαστηρίων της TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS σε Αθήνα και Κρήτη είναι διαθέσιμα στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ESYD και ανανεώνονται συνεχώς μετά από τις απαραίτητες επιθεωρήσεις καταλληλόλητας. Τα τελευταία χρόνια το εύρος του πεδίου διαπίστευσης των εργαστηρίων αυξάνεται γεωμετρικά αποτυπώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανοδική πορεία των εργαστηρίων της TÜV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LABS ακόμα και μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer