Υπηρεσίες Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης Οργανισμών

Νομοκανονιστική Συμμόρφωση (ορισμός): η επίγνωση, η προσαρμογή και τήρηση του νομοκανονιστικού πλαισίου από έναν Οργανισμό

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί απαίτηση και νομοθετική υποχρέωση αλλά και φιλοσοφία της Διοίκησης κάθε Οργανισμού. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επίγνωση όλων των εργαζομένων, ως πρότυπο εταιρικής κουλτούρας ενός Οργανισμού και μέτρο ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας.

Σύντομη περιγραφή

H TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες Ενημέρωσης και Υποστήριξης ή/και Ελέγχου Συμμόρφωσης των Οργανισμών με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις στους παρακάτω τομείς:

 • Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Ασφάλεια, Αειφορία, Ενέργεια, Εκπομπές
 • Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 • Βιομηχανία – Επιχειρήσεις

Η TÜV AUSTRIA Hellas πρωτοπορεί και υποστηρίζει τις Επιχειρήσεις με το πιο σύγχρονο, εύχρηστο, ασφαλές και φιλικό εργαλείο, την καινοτόμο Πλατφόρμα Ειδικού Σκοπού Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης για την αποτελεσματική, άμεση και έγκαιρη Ενημέρωση και εν γένει Υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Είσοδος στην Πλατφόρμα Ειδικού Σκοπού Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης

Αναλυτική περιγραφή

H TÜV AUSTRIA Hellas, στο πλαίσιο της Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης παρέχει προσαρμοσμένες υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενημέρωσης με τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές στο ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο που αφορά στο σύνολο της λειτουργίας και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενός Οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δημιουργία ολοκληρωμένου μητρώου εφαρμοστέας νομοθεσίας / νομικής συμμόρφωσης
 • Διαρκή ενημέρωση/επικαιροποίηση του μητρώου νομικής συμμόρφωσης και έγγραφη ενημέρωση του Οργανισμού η οποία θα λαμβάνει χώρα σε τακτική βάση (κατόπιν συμφωνίας), και εγκαίρως, σε περιπτώσεις όπου θα προβλέπεται (τυχόν) από το νόμο προθεσμία για την άμεση συμμόρφωση του Οργανισμού με νέες υποχρεώσεις/απαιτήσεις (info & alert)
 • Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με νομοκανονιστικές απαιτήσεις (monitoring & reporting) με παροχή αναλυτικού report
 • Έλεγχος και αξιολόγηση επισήμανσης/ετικετών: συμβατότητα των παρεχόμενων πληροφοριών επισήμανσης/συσκευασιών προϊόντων με τις σχετικές νομοκανονιστικές απαιτήσεις της χώρας που προορίζονται για διακίνηση

Επίπεδα συνεργασίας

Η δυνατότητα επιλογής του βαθμού συνεργασίας μέσω τριών διαφορετικών Επιπέδων (Core Level, Advanced Level, Premium Level) επιτυγχάνει την μέγιστη κάλυψη των αναγκών ανά επιχειρηματικό πεδίο δραστηριότητας κάθε Οργανισμού. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επίπεδα συνεργασίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι υπηρεσίες Υποστήριξης και Ενημέρωσης Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης απευθύνονται σε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη της υπηρεσίας ;

Η Νομοκανονιστική Συμμόρφωση εμπεριέχει σύνθετες προκλήσεις για τους Οργανισμούς. Ο ρυθμός της αλλαγής του νομικού πλαισίου απαιτεί έγκαιρη και άμεση ροή της πληροφορίας και επίδειξη στοχευμένων και αποτελεσματικών αντανακλαστικών. Δεδομένης της ενισχυμένης λογοδοσίας και της ενδεχόμενης έκθεσης σε ευθύνη, οι  Οργανισμοί καλούνται να διασφαλίζουν την έγκαιρη και πλήρη κανονιστική τους συμμόρφωση. Με τις υπηρεσίες μας επιτυγχάνεται:

 • Έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός κενών και κινδύνων που προκύπτουν από την έλλειψη κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Άμεσος σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα ενεργειών για τη συμμόρφωση σε όλα τα νομικά συστήματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο ανάλογα με το πεδίο και την έκταση της δραστηριότητας ενός Οργανισμού
 • Έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των επικείμενων νομοθετημάτων για μελέτη, διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή
 • Ενίσχυση τρόπου διοίκησης και καλών πρακτικών ελέγχου
 • Υποστήριξη του διοικητικού σχεδιασμού και της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων
 • Βελτίωση της κουλτούρας και εν γένει της λειτουργίας ενός Οργανισμού με τη δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου συμμόρφωσης
 • Προστασία και βελτίωση της αξιοπιστίας και φήμης στην αγορά
 • Πρόληψη αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, ενδεχόμενων προστίμων, κυρώσεων κτλ.

 

Η επιλογή της TÜV AUSTRIA Hellas για υπηρεσίες Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης:

 • προσδίδει προστιθέμενη αξία στον Οργανισμό μέσα από την αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση του επιχειρείν
 • προσδίδει ασφάλεια στον Οργανισμό για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ανταπόκρισή του στις νομοκανονιστικές απαιτήσεις μέσω της αξιοπιστίας και της αποδεδειγμένης ποιότητας που αντανακλά το όνομα και σήμα μας
 • οδηγεί σε ενημέρωση με την υπευθυνότητα, αμεροληψία και την εγκυρότητα του οργανισμού μας
 • προσφέρει τη δυνατότητα σε Οργανισμούς για ολοκληρωμένες λύσεις μιας στάσης (one stop shop) παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης για την καθολική κάλυψη των αναγκών και τη διασφάλιση δραστηριοτήτων τους αλλά και εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών

 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;

Για Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Υποστήριξης (Register, Indexing, Monitoring & Reporting)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε επί των αναγκών σας ή συμπληρώστε και αποστείλτε την σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

Παρουσίαση Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης

Για Υπηρεσίες Ελέγχου και Αξιολόγησης Ετικετών/Επισημάνσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε επί των αναγκών σας ή συμπληρώστε και αποστείλτε την σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Αίτηση

Παρουσίαση Labelling

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

Στην κα Έλενα Λαμπροπούλου και στην κα Χριστίνα Γαζή, Δ/νση Υπηρεσιών Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης

 • σταθερό: 210 5220920 (εσωτ. 2036 & 2016)
 • κινητό: 6944 684205
 • lcs@tuv.at

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer