Πάροχοι Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 σχετικά με τις υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεί το εθνικό πρότυπο, στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας, που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες υπηρεσίες.

Αναλυτική περιγραφή

Η ανάπτυξη του  προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας από τις αναθέτουσες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Το ΕΛΟΤ 1435 μπορεί να εφαρμοσθεί από όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το είδος των υπηρεσιών επικοινωνίας. Παρ’ όλ’ αυτά, αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο των μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών της Ελλάδας (μαζί με την πιστοποίησή τους στο πρότυπο ISO 9001).

Ο Ν. 3688/2006 (ΦΕΚ Α 163/05-08-2008) ορίζει ως υποχρεωτική την πιστοποίηση σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435 για όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όμως το πρότυπο  δεν παύει να αποτελεί απαίτηση και για μεγάλα ιδιωτικά projects. 

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435, προσδίδει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό μέσω:

 • Της συμμόρφωσης με τον Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/2008), σύμφωνα με τον οποίο είναι απαραίτητη η πιστοποίηση προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 • Της βελτίωσης της οργάνωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Του συστηματικού ελέγχου διεργασιών / δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα να διορθώνονται λάθη, με συνεχή βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης.
 • Του σαφή καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς.
 • Της αύξησης ικανοποίησης και εμπιστοσύνης Πελατών, αλλά και της Αγοράς γενικότερα για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας, δεδομένου ότι η επιθεώρηση και η επακόλουθη πιστοποίηση γίνονται από έναν ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
 • Της παροχής εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι η εταιρεία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις, αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Της σπουδαιότητας ενός εργαλείου marketing, δεδομένου τόσο της οικονομικής κρίσης, αλλά και της δυσφήμισης που έχουν υποστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία έτη.
 • Της ανάδειξης της καλής λειτουργίας και αξίας της επιχείρησης και κάλυψη πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων μεγάλων ιδιωτικών projects

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

 

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer