Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)

Σύντομη περιγραφή

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Οι EPD παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του προϊόντος σε θέματα όπως η κατανάλωση ενέργειας, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η ρύπανση του αέρα, το νερό και τα απόβλητα.

 

Αναλυτική περιγραφή

Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος (EPD) αποτελούν ένα παγκοσμίως αποδεκτό εργαλείο για την αξιολόγηση και την αναφορά των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος. Οι θεμελιώδεις αρχές των EPD περιλαμβάνουν:

 1. Ολοκληρωμένη προσέγγιση: Η μελέτη και η πιστοποίηση των EPD βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση του κύκλου ζωής του προϊόντος, καλύπτοντας τις φάσεις παραγωγής, χρήσης και τελικής διάθεσης.
 2. Επιστημονική βάση: Η διαδικασία της μελέτης βασίζεται σε επιστημονικές μεθόδους και πρότυπα, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
 3. Συγκρισιμότητα: Οι EPD είναι σχεδιασμένες με ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, προσφέροντας τη δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ παρόμοιων προϊόντων.
 4. Διαφάνεια: Οι EPD παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος, όπως εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατανάλωση ενέργειας, χρήση πόρων και περιβαλλοντικά αποτελέσματα.

 

Ποια είναι η διαδικασία της ανάπτυξης και επαλήθευσης;

Η διαδικασία της ανάπτυξης και επαλήθευσης των EPD περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 1. Υποβολή αίτησης: Ο παραγωγός του προϊόντος υποβάλλει αίτηση για τη μελέτη και την πιστοποίηση του EPD.
 2. Μελέτη: Πραγματοποίηση μιας λεπτομερής ανάλυσης του κύκλου ζωής (LCA) του προϊόντος σε συμμόρφωση με τους κανόνες κατηγορίας προϊόντος (PCR), συλλέγοντας και αξιολογώντας τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες.
 3. Αξιολόγηση: Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες αξιολογούνται και αναλύονται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του.
 4. Έκδοση EPD: Με βάση την αξιολόγηση, εκδίδεται η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD), η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του προϊόντος.
 5. Επαλήθευση: Η EPD επικυρώνεται από ανεξάρτητο επαληθευτή, ο οποίος επαληθεύει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων και της ανάλυσης που περιλαμβάνονται στην EPD.
 6. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα: Η επικυρωμένη EPD αναρτάται στην ιστοσελίδα του International EPD System και είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η ανάπτυξη και επαλήθευση EPD απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς προϊόντων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητάς τους.

 

Ποια είναι τα οφέλη από την ανάπτυξη και επαλήθευση EPD;

 • Περιβαλλοντική διαφάνεια: Τα EPD παρέχουν σαφείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός προϊόντος, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
 • Ενημερωμένη Λήψη Αποφάσεων: Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές συγκρίνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφορετικών προϊόντων που χρησιμοποιούν EPD.
 • Συμμόρφωση με Κανονισμούς: Τα EPD βοηθούν τις επιχειρήσεις να πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική αποκάλυψη και αναφορά.
 • Πιστοποιήσεις Green Building: Τα EPD συμβάλλουν στην απόκτηση πιστώσεων ή πόντων σε συστήματα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων, όπως τα LEED, BREEAM και Green Star.
 • Διαφοροποίηση αγοράς: Η κατοχή EPD καταδεικνύει τη δέσμευση ενός οργανισμού στην περιβαλλοντική ευθύνη, ενισχύοντας τη φήμη και την ανταγωνιστικότητά του.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη Τηλέφωνο: 210 5220920, εσωτ. 2064

Αίτηση πιστοποίησης

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer