• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Περιβαλλοντικός Κανονισμός EMAS

Σύντομη περιγραφή

Η συνεχής υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κατανάλωση των φυσικών πόρων είναι δύο από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα στον πλανήτη μας. Ο κανονισμός EMAS είναι ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 (Κανονισμός 1836/1993), αναθεωρήθηκε το 2001 (Κανονισμός 761/2001), ενώ πλέον βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση (Κανονισμός 1221/2009). Στην υλοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και συνακόλουθα στην πιστοποίηση (περιβαλλοντική επαλήθευση) οι επιχειρήσεις ή οργανισμοί συμμετέχουν εθελοντικά.

Αναλυτική περιγραφή

Στόχος του κανονισμού EMAS είναι η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών, και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των χώρων δραστηριοτήτων τους.

Η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού επιτυγχάνεται στα πλαίσια μιας περιβαλλοντικής πολιτικής και μέσω περιοδικών ελέγχων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η υλοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η εν συνεχεία επαλήθευσή του κατά EMAS έχει σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που θα το εφαρμόσει, τόσο ως προς την εσωτερική του λειτουργία όσο και ως προς τις σχέσεις του με τρίτους.

 • Ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα,
 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της
 • Καλύτερη διαχείριση του ρίσκου που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά θέματα, μέσω της θεσμοθέτησης και του ελέγχου κατάλληλων διαδικασιών
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σήμερα το EMAS απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς με περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. βιομηχανία, τουρισμό, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, καταστήματα). Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική και επιβεβαιώνεται με τη χρήση του λογότυπου του EMAS.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η υλοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EMAS και η πιστοποίηση παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 187