Πιστοποίηση CE Προϊόντων

Σύντομη περιγραφή

O οργανισμός TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στην πιστοποίηση CE προϊόντων, όπου απαιτείται και σε συνεργασία με τη μητρική εταιρία TÜV AUSTRIA.

Αναλυτική περιγραφή

Ο έλεγχος πραγματοποιείται από έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, και εκδίδεται Πιστοποιητικό, που δηλώνει τη συμμόρφωση του εξοπλισμού με την εκάστοτε Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS είναι κοινοποιημένος οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αριθμό κοινοποίησης 0906) για τις ακόλουθες οδηγίες:

  • 2014/68/ΕΕ (Εξοπλισμός Υπό Πίεση)
  • 2014/29/ΕE (Απλά Δοχεία Πίεσης),

ενώ η μητρική εταιρία TÜV AUSTRIA είναι κοινοποιημένος οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αριθμό κοινοποίησης 0408) και για την Οδηγία 2010/35/ΕΕ (Μεταφερτός Εξοπλισμός Υπό Πίεση).

 

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε κατασκευαστές εξοπλισμού υπό πίεση.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Βιομηχανικοί Έλεγχοι, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Διαμαντοπούλου Χαρά, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2012

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer