ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011/ΕΕ)

Σύντομη περιγραφή

Από την 1η Ιουλίου 2013, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 305/2011 για τα Δομικά Προϊόντα (Construction Products RegulationCPR), αντικαθιστώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106/ΕΚ (Construction Products Directive – CPD).

Ο  κανονισμός θεσπίζει όρους για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα εν λόγω προϊόντα.

 

Στόχος του κανονισμού

Ο στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 δεν είναι ο καθορισμός της ασφάλειας των προϊόντων, αλλά η εξασφάλιση αξιόπιστων πληροφοριών σε σχέση με τις επιδόσεις των δομικών προϊόντων. Ο εν λόγω Κανονισμός στοχεύει στην κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο των δομικών προϊόντων εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αναλυτική περιγραφή

Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα αναλύονται στα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών
 • Δήλωση απόδοσης και σήμανση CE
 • Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων, διανομέων),
 • Εναρμονισμένα πρότυπα,
 • Οργανισμούς τεχνικής αξιολόγησης (ΟΤΑ),
 • Κοινοποιούσες αρχές κα κοινοποιημένους οργανισμούς,
 • Εποπτεία της αγοράς και διαδικασίες διασφάλισης,

 

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Αίτηση Επιθεώρησης Δομικών Έργων

Κανονισμός Πιστοποίησης

Κανονισμός Πιστοποίησης

Κανονισμός Πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δομικών προϊόντων.

  

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η πιστοποίηση των δομικών προϊόντων, προσδίδει προστιθέμενη αξία σε μία επιχείρηση:

 • Η σήμανση CE αποτελεί ένα είδος «διαβατηρίου» που επιτρέπει στα δομικά προϊόντα, ανεξαρτήτως προέλευσης, να διατίθενται νόμιμα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Διευκολύνει τη λειτουργία της κοινής/εσωτερικής αγοράς, με την εφαρμογή ενός πλαισίου εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Μειώνει έως εξαλείφει την εφαρμογή πρόσθετών Εθνικών απαιτήσεων που τίθενται από τα Κράτη Μέλη μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό.
 • Το προϊόν πιστοποιείται ότι είναι ασφαλέστερο για τον τελικό χρήστη, μέσω της εφαρμογής των απαιτήσεων του Κανονισμού και συνεπακόλουθα μπορεί να μειώσει πιθανές αξιώσεις ζημίας και ευθύνης σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας.
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη του πελάτη/τελικού χρήστη ότι το παρεχόμενο προϊόν θα είναι σύμφωνο με τη δήλωση επίδοσης του παραγωγού/κατασκευαστή.
 • Δηλώνει τη συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (hΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ΕΤE)

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187