Προϊόντα Λίπανσης ΕΕ

Σύντομη περιγραφή

Από την 16η Ιουλίου 2022 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009 για τα Προϊόντα Λίπανσης (Fertilising Products Regulation – FPR).

Ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά, τροποποιεί τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003. Εισάγει επίσης κανόνες και όρους για την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν λίπανσης της ΕΕ.

 

Αναλυτική περιγραφή:

Ο νέος Kανονισμός (FPR) θεσπίζει ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα λίπανσης με τη μορφή μηχανισμού «αξιολόγησης συμμόρφωσης», αλλάζοντας ριζικά τις απαιτήσεις επισήμανσης των προϊόντων και τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα λίπανσης λαμβάνουν σήμανση CE. Από τις 16 Ιουλίου 2022, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και οι διανομείς προϊόντων λίπανσης δύνανται να εμπορευθούν εντός της ΕΕ προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE, όπως οργανικά λιπάσματα, Οργανο-ανόργανα λιπάσματα, υποστρώματα καλλιέργειας ή βιοδιεγέρτες, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να ακολουθείται από τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, εφόσον τα προϊόντα τους διατίθενται εμπορικά στην ΕΕ.

Ο Κανονισμός προβλέπει τέσσερις πιθανές διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λίπανσης της ΕΕ, με κάθε μια από αυτές να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένα προϊόντα βάσει των Κατηγοριών λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) και των Κατηγοριών Συστατικών Υλικών (ΚΣΥ). Η εμπλοκή Κοινοποιημένου Φορέα Πιστοποίησης απαιτείται για τις τρεις από τις τέσσερις διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης. Η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει πλήρες πεδίο Διαπίστευσης για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης όλων των τύπων προϊόντων λίπανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Εφαρμογή της Διαδικασία Αξιολόγησης Συμμόρφωσης
Πρέπει να εφαρμοστεί Μπορεί να εφαρμοστεί Δεν εφαρμόζεται
Ενότητα Α – Εσωτερικός Έλεγχος της Παραγωγής (δεν προβλέπεται εμπλοκή Κοινοποιημένου Φορέα) CMC1 (except a nitrification inhibitor, a denitrification inhibitor or a urease inhibitor), CMC4, CMC6, CMC7, CMC8, CMC11, PFC7
 1. Straight or compound solid inorganic macronutrient ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content,
 2. Fertilising product blend as specified in PFC 7 containing 28 % or more by mass of nitrogen (N)
Ενότητα Α1 – Εσωτερικός Έλεγχος της Παραγωγής Συν Δοκιμή Προϊόντων Υπό Εποπτεία
 1. Straight or compound solid inorganic macronutrient ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content,
 2. Fertilising product blend as specified in PFC 7 containing 28 % or more by mass of nitrogen (N)
Εφαρμογή Εξέτασης Τύπου ΕΕ (ΕΝΟΤΗΤΑ Β) Ακολουθουμένη από Συμμόρφωση προς τον Τύπο με βάση τον Εσωτερικό Έλεγχο της Παραγωγής (ΕΝΟΤΗΤΑ Γ)CMC 1, CMC2, CMC9, CMC10, PFC7, everything else in Module A
 1. Straight or compound solid inorganic macronutrient ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content,
 2. Fertilising product blend as specified in PFC 7 containing 28 % or more by mass of nitrogen (N)
Ενότητα Δ1 – Διασφάλιση Ποιότητας της Διαδικασίας ΠαραγωγήςAny fertilizing product
 1. Straight or compound solid inorganic macronutrient ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content,
 2. Fertilising product blend as specified in PFC 7 containing 28 % or more by mass of nitrogen (N)

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Για την πιστοποίηση ενός Προϊόντος Λίπανσης της ΕΕ, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

 • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης στην TÜV AUSTRIA
 • Ανασκόπηση των δεδομένων της αίτησης και υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας (σύμβαση και Κανονισμός Πιστοποίησης)
 • Αποστολή των απαραίτητων πληροφοριών από τον Οργανισμό για τα προς πιστοποίηση προϊόντα
 • Προγραμματισμός και διενέργεια αξιολόγησης
 • Πιστοποίηση των προϊόντων  μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγησης
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης μέσω αξιολογήσεων επιτήρησης (όπου αυτό απαιτείται) σε ετήσια βάση

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε παρασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς προϊόντων λίπανσης που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα

Αθήνα: Τηλ.: 210 5220920

Θεσσαλονίκη: Τηλ.: 2310 941100

Ηράκλειο Κρήτης: Τηλ.: 2810 244150

Μυτιλήνη : Τηλ.: 22510 40504-5

ή στείλτε email στο certification@tuv.at

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer