• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Πρωτόκολλο Patients Friendly Hospitals

Σύντομη περιγραφή

Το Πρωτόκολλο «Patients Friendly Hospitals» καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση Μονάδων Υγείας ως προς καθορισμένα κριτήρια που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση και τη φιλικότητά τους προς τους χρήστες. 

Αναλυτική περιγραφή

Τα κριτήρια για την επιθεώρηση των Μονάδων Υγείας που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν με το πρωτόκολλο «Patients Friendly Hospitals» αφορούν στους εξής κύριους πυλώνες:

 • Διαδικασίες Διαχείρισης
 • Αναμονή – Επικοινωνία – Διαχείριση Πληροφοριών
 • Εγκαταστάσεις – Υποδομές – Χώροι Κοινού
 • Προσωπικό – Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός και Μηχανισμός μέτρησης και παρακολούθησης

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Για την πιστοποίηση κάθε Μονάδας Υγείας με το Πρωτόκολλο Πιστοποίησης «Patients Friendly Hospitals» πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα:

 • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «Patients Friendly Hospitals» στην TÜV AUSTRIA HELLAS
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας
 • Προετοιμασία της Μονάδας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου
 • Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεώρησης
 • Πιστοποίηση της Μονάδας Υγείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης της Μονάδας Υγείας

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το Πρωτόκολλο «Patients Friendly Hospitals» αφορά αποκλειστικά σε Μονάδες Υγείας, με βάση τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που είναι σε θέση να υλοποιούν. 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ. 187

 

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης