• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό προκειμένου να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Αναλυτική περιγραφή

Το πρότυπο που αφορά στη διαχείριση της ποιότητας είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως. Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

 • Η εστίαση στον πελάτη
 • Η συμμετοχή της ηγεσίας
 • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
 • Η διεργασιακή προσέγγιση
 • Η συνεχής βελτίωση
 • Η λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων
 • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ακολουθώντας τη δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 9001 εισάγει νέες έννοιες όπως την ανάλυση επικινδυνότητας και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών και μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του, όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001 κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, προσδίδει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό μέσω:

 • Της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης του πελάτη ότι το παρεχόμενο προϊόν και/ή υπηρεσία ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Της μείωσης του λειτουργικού κόστους μέσω της αποτελεσματικότερης λειτουργίας και της αύξησης της παραγωγικότητας.
 • Της αύξησης της ικανοποίησης των εξεφρασμένων αλλά και μελλοντικών αναγκών τόσο των πελατών όσο και των ενδιαφερομένων μερών (προσωπικό, μέτοχοι και κοινωνικό περιβάλλον).
 • Της εφαρμογής μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυσης νέων πελατών και επενδυτών σε διεθνείς αγορές.
 • Της βελτιστοποίησης της απόδοσης των εταιρικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης, σε συνδυασμό με τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187