Σειρά Προτύπων ISO 3834: Απαιτήσεις ποιότητας για συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών

Σύντομη περιγραφή

Η σειρά προτύπων ISO 3834 περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις ποιότητας για τις συγκολλήσεις, τόσο σε βιομηχανίες όσο και σε εργοτάξια.
Το πρότυπο είναι κατάλληλο όταν απαιτείται απόδειξη της ικανότητας ενός κατασκευαστή για συγκολλήσεις, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως βάση για την αξιολόγηση των διεργασιών της ποιότητας συγκόλλησης.
Το ISO 3834 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, υπό τον γενικό τίτλο «Ποιοτικές απαιτήσεις για συγκόλληση με σύντηξη μεταλλικών υλικών»:

Μέρος 1: Κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου απαιτήσεων ποιότητας.
Μέρος 2: Ολοκληρωμένες απαιτήσεις ποιότητας.
Μέρος 3: Τυπικές απαιτήσεις ποιότητας.
Μέρος 4: Στοιχειώδεις απαιτήσεις ποιότητας.
Μέρος 5: Έγγραφα απαραίτητα για την αξίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ποιότητας του EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ή EN ISO 3834-4.
Μέρος 6: Οδηγίες για την εφαρμογή του EN ISO 3834.

Το πρότυπο ISO 3834 αποτελεί «τεκμήριο συμμόρφωσης» όπως περιγράφεται σε Ευρωπαϊκές διατάξεις (Οδηγίες / Κανονισμούς), για παράδειγμα, για τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τα προϊόντα δομικών κατασκευών και για τα απλά δοχεία πίεσης.

Αναλυτική περιγραφή

Η σειρά προτύπων ISO 3834 παρέχει μια μέθοδο για την απόδειξη της ικανότητας ενός κατασκευαστή να παράγει προϊόντα σε καθορισμένη ποιότητα.
Βασικές παράμετροι του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που σχετίζονται με την συγκόλληση είναι:

• Έλεγχος εγγράφων και αρχείων.
• Αρμοδιότητες.
• Παροχή πόρων, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας του προσωπικού.
• Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού και της ανασκόπησης των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν.
• Έλεγχος της παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.
• Προμήθειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των εξωτερικά παρεχόμενων διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.
• Επικύρωση των διεργασιών.
• Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος και διεργασιών.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε κάθε οργανισμό που περιλαμβάνει μεθόδους συγκολλήσεις στην παραγωγική του διεργασία, τόσο σε βιομηχανικές μονάδες όσο και σε εργοτάξια κατασκευής.
Τα πιστοποιημένα μέρη του ISO 3834 είναι: το Μέρος 2 (απαιτήσεις υψηλής ποιότητας), Μέρος 3 (κανονικές απαιτήσεις ποιότητας) και Μέρος 4 (στοιχειώδεις απαιτήσεις ποιότητας). Η επιλογή του κατάλληλου Μέρους 2 ή 3 ή 4, για την πιστοποίηση, περιγράφεται στο ISO 3834 Μέρος 1.
H πιστοποίηση κατά EN ISO 3834 εστιάζει κυρίως στις δραστηριότητες συγκόλλησης ενός οργανισμού. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ικανότητας συγκόλλησης ενός κατασκευαστή παρέχεται από την TUV Austria Hellas ως αναπόσπαστο μέρος της επιθεώρησης και πιστοποίησης κατά EN ISO 9001 (διαπίστευση κατά ISO 17021).

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση της ικανότητας ενός κατασκευαστή να παρέχει συγκολλήσεις σύμφωνα με το ISO 3834 συμβάλλει στα ακόλουθα:

• Σαφή, υψηλού επιπέδου ανεξάρτητη επαλήθευση συμμόρφωσης με τη σειρά προτύπων EN ISO 3834.
• Ανεξάρτητη επιβεβαίωση επάρκειας της ικανότητας συγκόλλησης για την παραγωγή και το προσωπικό, σε καθορισμένο πεδίο εφαρμογής.
• Αυξημένο εθνικό και διεθνές επιχειρηματικό δυναμικό μέσω αποδεδειγμένης συμμόρφωσης με διεθνώς αναγνωρισμένες απαιτήσεις ποιότητας συγκόλλησης.
• Η συμμόρφωση με το ISO 3834 μπορεί να αποτελεί «τεκμήριο συμμόρφωσης» όπως περιγράφεται σε ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνος Επικοινωνίας : κα Άννα Τοπαλτζίκη, τηλέφωνο: 210 5220920 εσωτ. 2064

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer