Συστήμα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ISO 41001:2018

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι:

Το ISO 41001:2018 αποτελεί το πρώτο διεθνές δομημένο πλαίσιο ορισμών, προδιαγραφών και απαιτήσεων, μέσα από οποίο επιδιώκεται να αποτυπωθούν οι αναγκαίες προβλέψεις και τα σημεία ελέγχου τους, προκειμένου εξασφαλιστεί στα έργα παροχής υπηρεσιών, η αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών προς όφελος τόσο του οργανισμού που παρέχει την υπηρεσία (Facility Management Organization) και του οργανισμού που την δέχεται (Demand Organization), όσο και του τελικού χρήστη.

 

Αναλυτική περιγραφή:

Το Facility Management (Διαχείριση Εγκαταστάσεων) στην εποχή μας, έχει καταστεί να είναι ένας καινούργιος αυτόνομος κλάδος της αγοράς, ο οποίος διαχειρίζεται τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού με τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα, τις εγκαταστάσεις του. Η διαχείριση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών (τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την ασφάλεια, τις προμήθειες, την λειτουργία, την τροφοδοσία κα) ενώ εμπλέκει συχνά μεγάλο αριθμό ατόμων και οντοτήτων (προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, εργαζόμενους, ιδιοκτήτες, τελικούς χρήστες, διαχειριστές κα). Επιπλέον οι εγκαταστάσεις, αποτελούν τον χώρο που οι οργανισμοί εκτελούν τις βασικές τους λειτουργίες και συνεπώς η απρόσκοπτη και αποδοτική τους λειτουργία, είναι αυτονόητη προϋπόθεση προκειμένου να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.
Το ISO 41001:2018, έρχεται να αποτελέσει τον συνδετικό στοιχείο σε όλους αυτούς τους παράγοντες, προσφέροντάς τους μια κοινή ορολογία και δομή, μέσω της οποίας μπορούν να μετρηθούν και να αξιολογηθούν τα συστήματα Facility Management, εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, περιορίζοντας τις αστοχίες στο τελικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Βασικά σημεία του προτύπου είναι:

• Ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών που περιλαμβάνονται και θέματα σχετικά με το Facility Management (π.χ. απαιτήσεις του demand οργανισμού).
• Καθιέρωση στόχων για το σύστημα Facility Management στις σχετικές λειτουργίες, βαθμίδες και διεργασίες που απαιτούνται.
• Συντονισμός των προγραμμάτων επίτευξης με του demand οργανισμού, σε ότι αφορά την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα.
• Ευαισθητοποίηση του εμπλεκόμενου προσωπικού στις συνέπειες των αποκλίσεων του συστήματος FM (ανά έργο).
• Πλάνο επικοινωνίας με τον demand οργανισμό
• Καθορισμός απαιτούμενης τεκμηριωμένης πληροφορίας
• Παρακολούθηση σύμβασης – project management (π.χ. διαχείριση των σχέσεων, διαχείριση των πόρων, συμβάσεις και τις συμφωνίες σχετικές με το επίπεδο των υπηρεσιών, παρακολούθηση εξέλιξης του έργου)
• Δομημένο πλαίσιο για την αναφορά της απόδοσης προς τον demand οργανισμό.

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται:

Η Διαχείριση των Εγκαταστάσεων αφορά οργανισμούς (οντότητες) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, που λειτουργούν σαν ιδιοκτήτες ή/και λειτουργοί εγκαταστάσεων, και ακόμα σαν διαχειριστές εγκαταστάσεων και επαγγελματίες συμβούλους. Οι τύποι των εταιρειών στους οποίους απευθύνεται μπορεί να εκτείνεται από αρχές αεροδρομίων και εργοστάσια μέχρι πανεπιστήμια και εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι δομές η διοίκηση και ανάγκες αυτών των οργανισμών έχουν όπως είναι φυσικό, μεγάλη διακύμανση.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Τα οφέλη από ένα ολοκληρωμένο και πιστοποποιημένο σύστημα Facility Management περιλαμβάνουν:

• την βελτιωμένη παραγωγικότητα του προσωπικού, την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία του
• την βελτιωμένη επικοινωνία των απαιτήσεων και του τρόπου εργασίας μεταξύ οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα
• την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανισμών
• την μεγαλύτερη συνέπεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες
• την παροχή μιας κοινής βάσης για τους οργανισμούς όλων των κλάδων

Το ISO 41001:2018 απευθύνεται στους οργανισμούς που επιζητούν:
• την εγκατάσταση, την εφαρμογή, την συντήρηση και την βελτίωση ενός συστήματος Facility Management.
• την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την πολιτική διαχείρισης στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησής τους
• την επίδειξη της συμμόρφωσής τους με αυτό, για εμπορικούς λόγους (προβολή, απαίτηση από ενδιαφερόμενα μέρη, απαίτηση από πελάτες – υποψήφιους πελάτες)

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187