Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Περιγραφή

Το πρότυπο ISO/IEC 27001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών. Το ISO/IEC 27001 ως Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System), παρέχει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτου μεγέθους, ένα πλαίσιο διαχείρισης και καθορισμού των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών τους.

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους τύπους επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, που επιθυμούν να εξαλείψουν τις απειλές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών τους. Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει επιθεωρήσει πλήθος εταιρειών όπως τράπεζες, call centers, εταιρείες γραφικών τεχνών και έντυπης επικοινωνίας, εταιρείες πληροφορικής και άλλων δραστηριοτήτων.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Τα οφέλη της πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001 είναι πολλαπλά:

  • Συστηματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών πληροφορικής.
  • Εναρμόνιση με κανονιστικά πλαίσια και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας πληροφοριών.
  • Δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου για την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας.
  • Παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

 

H ΤÜV AUSTRIA HELLAS είναι διαπιστευμένη, από τον Ε.ΣΥ.Δ, με την έκδοση ISO/IEC 27001:2013 αλλά και τη νεότερη έκδοση του προτύπου, το ISO/IEC 27001:2022. Λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα μετάβασης από την έκδοση ISO/IEC 27001:2013 στην έκδοση ISO/IEC 27001:2022 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer