Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Περιγραφή

Το ISO 27001 αποτελεί το ηγετικό (de facto) διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών ενός οργανισμού. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει πως η επιχείρηση διατηρεί την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών της, στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μελών της, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Δίνει τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες στις διάφορες μορφές τους και όλοι οι συναφείς κίνδυνοί έκθεσης αυτών.

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους τύπους επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, που επιθυμούν να εξαλείψουν τις απειλές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών τους. Η TÜV AUSTRIA HELLAS έχει επιθεωρήσει πλήθος εταιρειών όπως τράπεζες, call centers, εταιρείες γραφικών τεχνών και έντυπης επικοινωνίας, εταιρείες πληροφορικής και άλλων δραστηριοτήτων.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

  • Γνώση από την πλευρά του οργανισμού των κινδύνων στους οποίους βρίσκονται οι σημαντικές πληροφορίες που τον αφορούν
  • Ασφάλεια των πληροφοριών και μείωση του κινδύνου παραβιάσεών τους μέσω κατάλληλων ελέγχων
  • Αίσθημα εμπιστοσύνης στο συνολικό περιβάλλον της επιχείρησης, μέσω της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
  • Λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • Αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών
  • Διεθνής αναγνωρισιμότητα και ισχύς του πιστοποιητικού ISO 27001

 

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187