Συστήματα Διαχείρισης Εκπαίδευσης κατά GWO (Global Wind Organization)

Σύντομη περιγραφή

Ο οργανισμός GWO είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με μέλη ιδιοκτήτες και κατασκευαστές Ανεμογεννητριών, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009.

Ο βασικός σκοπός του Οργανισμού είναι η υποστήριξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, χωρίς τραυματισμούς για όλο το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας μέσω της συνεργασίας μεταξύ των μελών της για τον καθορισμό κοινών βέλτιστων πρακτικών για την  εκπαίδευση Υγείας και Ασφάλειας.

Ο Οργανισμός GWO για την υλοποίηση του σκοπού του, έχει αναπτύξει κριτήρια για τους φορείς που επιθυμούν να παρέχουν εκπαίδευση, σύμφωνη με τις απαιτήσεις GWO, καθώς και πρότυπα εκπαίδευσης, με επιμέρους θεματικές ενότητες.

Αναλυτική περιγραφή

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να είναι πιστοποιημένοι προκειμένου να παρέχουν εκπαίδευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GWO, θα πρέπει να επιδείξουν τη συμμόρφωσή τους στους ακόλουθους τέσσερις (4) πυλώνες:

(1) Σύστημα διαχείρισης και υποστηρικτικές διεργασίες
(2) Υποδομές
(3) Ανθρώπινο δυναμικό
(4) Εκπαίδευση και Αξιολόγηση

Κάθε πυλώνας είναι ζωτικής σημασίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GWO για τους φορείς κατάρτισης. Οι πυλώνες πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, καθώς αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην παροχή εκπαίδευσης η οποία υποστηρίζει υψηλό βαθμό ασφάλειας στο χώρο της Αιολικής Ενέργειας.

Η διαδικασία πιστοποίησης διαφέρει από τον απλό έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης, γιατί δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε μοντέλα αξιολόγησης του αποτελέσματος της μάθησης.

Στα υπόλοιπα μέρη του, το πρότυπο για το σύστημα διαχείρισης κατά GWO, έχει αρκετά κοινά με το πρότυπο ISO 9001, περιλαμβάνει στοιχεία και από το πρότυπο ISO 45001 και μπορεί να συνδυαστεί με αυτά, στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας (παραγωγοί, κατασκευαστές, συντηρητές), οι οποίοι επιθυμούν να παρέχουν στο προσωπικό τους και σε τρίτους, εκπαίδευση σύμφωνη με τις απαιτήσεις του GWO.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Ο σκοπός της διαδικασίας πιστοποίησης είναι να επαληθεύσει ότι ο φορέας κατάρτισης μπορεί να παρέχει με συνέπεια εκπαίδευση σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους που περιγράφονται λεπτομερώς στα πρότυπα εκπαίδευσης GWO (Εκπαιδευτικές Ενότητες) και ότι η διαδικασία της εκπαίδευσης υποστηρίζεται από σύστημα διαχείρισης και φυσικούς πόρους.

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα του GWO, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό μέσω:

  • Της συμμόρφωσης με τα πρότυπα του GWO η οποία αποτελεί το “διαβατήριο” για αναγνωρισμένη κατάρτιση.
  • Της εμπιστοσύνης στους εργοδότες ότι οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων τους ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και παρέχουν με συνέπεια μαθησιακά αποτελέσματα που υποστηρίζονται από σύστημα διαχείρισης και πόρους
  • Της συμβολής στη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με τη μείωση των τραυματισμών κατά τη διάρκεια της εργασίας.
  • Της συστηματοποίησης, καλύτερης οργάνωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια
  • Της δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυσης νέων πελατών σε διεθνείς αγορές.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

 

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer