Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301

Γενική περιγραφή

Το πρότυπο ISO 22301 αποτελεί κορυφαίο διεθνές πρότυπο για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Μέσω μίας ολιστικής διαδικασίας διαχείρισης, περιγράφει και καθορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, επανεξέταση, διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, με στόχο την διασφάλιση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στους πελάτες του οργανισμού, ύστερα από πιθανή διακοπή της λειτουργίας του. 

Αναλυτική Περιγραφή

Όταν η λειτουργία ενός οργανισμού διακοπεί εξαιτίας ενός αναπάντεχου περιστατικού ή μιας ξαφνικής καταστροφής, η ικανότητά του να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά είναι το κλειδί για την επιβίωσή του. Το πρότυπο ISO 22301 βοηθάει έναν οργανισμό να υιοθετήσει και να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας – Business Continuity Management (BCM). Σκοπός του είναι να προστατεύσει το προσωπικό, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη και την εμπορική αξία του οργανισμού, δημιουργώντας αυξημένη “ανθεκτικότητα” έναντι κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών, που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού. 

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης

 

 

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ISO 22301 μπορούν να εφαρμοστούν από οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τον τύπο, τη φύση ή το μέγεθός του. Οργανισμοί που αντιμετωπίζουν φυσικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές, τεχνολογικά ή ανθρώπινης αμέλειας περιστατικά, οφείλουν να δημιουργήσουν μηχανισμούς, σχέδια και διαδικασίες για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, ώστε να μπορούν, σε περίπτωση που χρειαστεί, να εφαρμόσουν για να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Ήδη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιομηχανικές, εμπορικές και άλλες εταιρείες, όπου η ικανότητα παροχής συνεχούς λειτουργίας είναι απαραίτητη, είναι πιστοποιημένοι από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

 • Δημιουργία ενός συστήματος “ανθεκτικότητας” που έχει ως πρώτο μέλημα την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και επιπλέον τη διαφύλαξη της φήμης και των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού.
 • Διασφάλιση Επιχειρησιακής Συνέχειας και λειτουργίας του οργανισμού για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες του, μετά από διακοπή της λειτουργίας του.
 • Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και των επιπτώσεων από πιθανή διακοπή τους, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη περίπτωση αναπάντεχου συμβάντος.
 • Αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οργανισμού και ενίσχυση της εταιρικής φήμης.
 • Λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος.
 • Αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω του πιστοποιητικού.
 • Το πιστοποιητικό ISO 22301 έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ.

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer