Συστήματα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς ISO 37001

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο ISO 37001 έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Κατευθύνει τους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν.

Αναλυτική περιγραφή

H εφαρμογή του προτύπου ISO 37001 και η πιστοποίηση δεν εξαλείφει τον κίνδυνο της διαφθοράς, το σίγουρο όμως είναι ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την καταπολέμησή της.

Μερικά από τα βασικά σημεία, που εστιάζει το πρότυπο είναι:

 • Η εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων στο προσωπικό του οργανισμού, με στόχο τη συμμόρφωση με την πολιτική κατά της διαφθοράς και το ABMS.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με την πολιτική κατά της δωροδοκίας και του ABMS.
 • Η εφαρμογή κατάλληλων ασφαλιστικών δικλείδων για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας.
 • Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου προμηθειών, εμπορικών και λοιπών μη οικονομικών συναλλαγών για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας.
 • Η εφαρμογή ελέγχων για δώρα, φιλοξενία, δωρεές και παρόμοια οφέλη με στόχο την αποφυγή χρήση τους για σκοπούς δωροδοκίας.

Ακολουθώντας την δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 37001, μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του, όσο σε επίπεδο πιστοποίησης με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς οργανισμούς.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 είναι σημαντική γιατί:

 • Διασφαλίζει για τους μετόχους, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, ότι ο οργανισμός λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.
 • Προσδίδει προστιθέμενη αξία στη φήμη ενός οργανισμού
 • Αποτελεί τεκμήριο για έναν οργανισμό σε περίπτωση έρευνας για περιστατικό διαφθοράς.
 • Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητα πιστοποιημένου συστήματος ISO 37001 αποτελεί απόδειξη για έναν εισαγγελέα ή δικαστή ότι ο οργανισμός έχει προβλέψει και εφαρμόσει τις κατάλληλες διαδικασίες πρόληψης της διαφθοράς.

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

 

 

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

   Please fill the form bellow to download our Gamification Primer