• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ΕΝ ISO 39001

Σύντομη περιγραφή

Το πρότυπο EN ISO 39001 ορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας με βασικό στόχο τη μείωση / εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων. Η εφαρμογή του ΕΝ ISO 39001 απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων.

Στόχος του ΕΝ ISO 39001 είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν τον οργανισμό να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές του που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια (μεταφορά και μετακίνηση προσωπικού, μεταφορά προϊόντων κ.λπ.).

Η εφαρμογή του προτύπου δεν απαλλάσσει τους οργανισμούς από την υποχρέωση να υπακούν στον Κ.Ο.Κ. και στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, αλλά την υποστηρίζει και την ενθαρρύνει.

Αναλυτική περιγραφή

Το πρότυπο που αφορά στην διαχείριση της ποιότητας είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως.  Οι θεμελιώδεις αρχές του είναι:

 • Η εστίαση στον πελάτη
 • Η συμμετοχή της ηγεσίας
 • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
 • Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία,
 • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ακολουθώντας την δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 39001, μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 2200, ISO 27001 κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Η εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας συμβάλλει στην:

 • αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων μέσω της χρήσης του οδικού δικτύου, στην εφαρμογή προγραμμάτων και στη λήψη μέτρων μείωσης της επικινδυνότητας
 • καλύτερη εσωτερική οργάνωση της εταιρείας και στον αποτελεσματικότερο αυτοέλεγχο της λειτουργίας της
 • βελτίωση της επίδοσης και μείωση του κόστους
 • στην τελική μείωση των οδικών ατυχημάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης
 • στη συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή της νομοθεσίας περί Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
 • στη μείωση του κόστους από τα ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη).
 •  ικανοποίηση του πελάτη

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187