• Ελληνικα
  • Αγγλικα

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Σύντομη περιγραφή

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος σχετικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό. Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν. 

Αναλυτική περιγραφή

Το πρότυπο που αφορά στην Περιβαλλοντική διαχείριση είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο παγκοσμίως. Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου είναι:

 • Η εστίαση στον πελάτη
 • Η συμμετοχή της ηγεσίας
 • Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
 • Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη νομοθεσία,
 • Η διαχείριση των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ακολουθώντας την δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 14001 μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του όσο και στην πιστοποίησή του με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 9001, ISO 45001, ISO 2200, ISO 27001 κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ISO 14001 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:

 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη συνεχή βελτίωση,
 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων,
 • την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση κόστους,
 • τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό,
 • τη βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές.


Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.187