Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών ISO 20000
Γενική περιγραφή

Το πρότυπο ISO 20000-1 περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών με στόχο τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αποδεκτό προδιαγεγραμμένο και συμφωνημένο επίπεδο.

Αναλυτική Περιγραφή

Το πρότυπο ISO 20000-1 περιέχει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, δημιουργία, εφαρμογή, διαχείριση, έλεγχο και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρότυπο λαμβάνει υπόψη όχι μόνο λειτουργικά θέματα αλλά εστιάζει και στους εταιρικούς ελέγχους που καλύπτουν σχετιζόμενα ρίσκα, πόρους και δυνατότητες, παρέχοντας σωστή υποδομή ώστε ο κλασσικός κύκλος Plan-Do-Check-Act να διαχειρίζεται και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS προσφέρει αναγνωρισμένες από τον ΕΣΥΔ και την APMG υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης υψηλής αξίας βάσει των απαιτήσεων του ISO 20000.

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης

Κανονισμός πιστοποίησης

Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;

Ένα σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 20000 μπορεί να εφαρμοστεί από επιχείρηση ή τμήμα οργανισμού που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής ανεξάρτητα από το μέγεθός του ή το ειδικό του αντικείμενο. Στους επιλέξιμους για την επιθεώρηση και πιστοποίηση οργανισμούς δεν ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο της πληροφορικής.

Η TÜV AUSTRIA ΗELLAS έχει ήδη πιστοποιήσει πολλούς εσωτερικούς (μέσα στον οργανισμό) παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως τμήματα πληροφορικής και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, όπως εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προς τρίτους.

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

  • Από κοινού συμφωνία με τον πελάτη (εσωτερικό ή εξωτερικό) για το επίπεδο παροχής της υπηρεσίας
  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό, υλοποίηση, οργάνωση, βελτίωση και παρακολούθηση των διαδικασιών πληροφορικής
  • Λήψη αντικειμενικής, ανεξάρτητης και έμπειρης γνώμης σχετικά με την επάρκεια και συμμόρφωση του συστήματος
  • Αντικειμενική απόδειξη της δέσμευσης του οργανισμού για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής, που παρέχεται μέσω του πιστοποιητικού
  • Διεθνή αναγνωρισιμότητα και ισχύ του πιστοποιητικού

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Άννα Τοπαλτζίκη, τηλ.: 210 5220920, εσωτ.2064

    Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να κατεβάσετε το Gamification Primer μας

      Please fill the form bellow to download our Gamification Primer