Τεχνίτης Τοποθέτησης Ικριωμάτων

Σε ποιους απευθύνεται:

Η Πιστοποίηση αφορά τους εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανέγερση (συναρμολόγηση) και την καθαίρεση (αποσυναρμολόγηση) κάθε είδους ή τύπου ικριώματος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εξέδρα εργασίας από εργαζόμενους σε τεχνικά έργα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις για διάφορες εργασίες (π.χ. σοβάτισμα-επίχρισμα, βαφή, τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων προσόψεων κ.λπ.).

Διαδικασία Πιστοποίησης:

Ο εξεταστικός μηχανισμός αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων (θεωρητικού και πρακτικού μέρους), απονέμεται στον επαγγελματία πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τετραετούς διάρκειας.

Η διαδικασία Πιστοποίησης για την ειδικότητα αυτή είναι Διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης, τις ημερομηνίες εξετάσεων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το κόστος Πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Κανονισμός πιστοποίησης

Αίτηση πιστοποίησης